Tìm kiếm tài liệu

100 Ki-lô-mét vuông trang 100 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 100 Ki-lô-mét vuông trong SGK trang 100 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 100 SGK Toán 4): Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống :

Đọc Viết
Chín trăm hai mươi mốt ki-lô-mét vuông
Hai nghìn ki-lô-mét vuông
509km2
320 000km2

Lời giải:

Đọc Viết
Chín trăm hai mươi mốt ki-lô-mét vuông 921km2
Hai nghìn ki-lô-mét vuông 2000km2
Năm trăm linh chín ki-lô-mét vuông 509km2
Ba trăm hai mươi nghìn ki-lô-mét vuông 320 000km2

Bài 2 (trang 100 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

1km2 =…m2

1m2 =….dm2

32m2 49dm2 =….dm2

1000000 m2 =….km2;

5km2 =….m2

2000000m2 =…km2.

Lời giải:

1km2 = 1000000m2

1m2 = 100dm2

32m2 49dm2 = 3249dm2

1000000 m2 = 1km2;

5km2 = 5000000m2

2000000m2 = 2km2.

Bài 3 (trang 100 SGK Toán 4): Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Lời giải:

Diện tích khu rừng đó là:

3 x 2 = 6 (km2)

Đáp số: 6km2.

Bài 4 (trang 100 SGK Toán 4): Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ :

a) Diện tích phòng học : 81 cm2; 900dm2; 40m2.

b) Diện tích nước Việt Nam: 5000000m2; 324000dm2; 330991km2.

Lời giải:

a) Khi đo diện tích một lớp học ta thường dùng đơn vị nào ? (m2)

b) Khi do diện tích một quốc gia ta thường dùng đơn vị nào ? (km2)

Đáp án :

a) Khi đo diện tích lớp học là 40 m2.

b) Diện tích nước Việt Năm là 330991km2