1001 phương trình phản ứng hóa học phức tạp nhất Pdf

Đây là Tuyển tập 1001 phương trình hóa học môn hóa học phức tạp nhất. Gồm các phương trình hóa học vô cơ, và hóa học hữu cơ. Tài liệu có 30 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

1. 2 KMnO4 + 10 FeSO4 + 8 H2SO4 → 2 MnSO4 + 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8 H2O
2. 2KMnO4 + 4K2SO3 + H2O → MnO2 + K2SO4 + KOH
3. 2 KMnO4 + K2SO3 + 2 KOH → 2 K2MnO4 + K2SO4 + H2O
4. K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O
5. 2KCrO4 + 3(NH4)2S + 2H2O → 2Cr(OH)3 + 3S + 6NH3 + 4KOH
6. Fe + 6 HNO3 (đ, nóng) → Fe(NO3)3 + 3 NO2 + 3 H2O
 
7. Fe + 4HNO3(l) → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
9. Cu + 2H2SO4(đ, nóng) → CuSO4 + SO2 + 2H2O
10. 2Fe + 6H2SO4(đ, nóng) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
11. Fe + 4HNO3(l) → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
12. Fe + 6HNO3(đ, nóng) → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
14. 2 Fe + 6 H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H20
15. CrSO4 + O2 + H2SO4 → 2Cr2(SO4)3 + 2H2O
16. 2Cr + 6H2SO4 → 2Cr2(SO4)3 + 3SO2↑+3H2O
17. Cr + 4HNO3 → Cr(NO3)3 + NO ↑ + 2H2O
18. Cr + HNO3 + 3 HCl → CrCl3 + NO ↑ + 2H2O
19. 4 FeCr2O4 + 8 Na2CO3 + 7 O2 → 8 Na2CrO4 + 2 Fe2O3 + 8 CO2
20. 2 Na2CrO4 + H2SO4 → Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O
21. Na2Cr2O7 + 2 C → Cr2O3 + Na2CO3 + CO
23. 4 CrCl2 + O2 + 4HCl → 4CrCl3 + 2H2O
24. 4Cr(OH)2 +O2 + 2H2O→ 4Cr(OH)3
Download: PDF