Tải Bài tập lớn – Công nghệ CNC

Bài tập lớn – Công nghệ CNC

PHẦN I: LÝ THUYẾT.
I. Tìm hiểu cấu trúc và hệ điều khiển máy CNC
1. Cấu trúc chung của máy CNC
2. Máy phay 5 trục Haas VF-2TR
3. Trung tâm gia công nằm ngang Haas EC 630PP
II. Lập trình trên máy CNC
1. Hệ tọa độ, điểm gốc, điểm chuẩn
2. Lập trình phay
3. Lập trình tiện

PHẦN II: BÀI TẬP
1. Lập trình trên máy phay
2. Lập trình trên máy tiện
Giáo viên HD:   Nguyễn Tiến Dũng.

Download tài liệu:PDF