Tải Bài tập môn C++ Chương trình quản lý sinh viên

Bài tập môn C++ Chương trình quản lý sinh viên

Chương trình gồm có các chức năng chính:
1. Nhập thông tin sinh viên vào danh sách
2. In danh sách sinh viên vừa nhập lên màn hình
3. Xóa danh sách sinh viên vừa nhập
4. Tìm thông tin sinh viên theo năm sinh
5. Thoát khỏi chương trình

Download Tài liệu : Tại đây