Tải Bộ Luật Hình Sự 2015

Tải Bộ Luật Hình Sự 2015

Bộ Luật Hình Sự 2015
Tác giả : Bộ Tư Pháp

Bộ luật hình sự 2015 vừa được ban hành ngày 27/11/2015 với các quy định mới về tội phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; hình phạt; các biện pháp tư pháp; quyết định hình phạt; chấp hành hình phạt; xóa án tích; pháp nhân thương mại phạm tội;…

Bộ luật hình sự 2015 gồm 3 Phần, 26 Chương, 426 Điều (thay vì Bộ Luật Hình sự 1999 gồm 2 Phần, 24 Chương, 344 Điều). Cấu trúc Bộ luật hình sự năm 2015 có nhiều thay đổi so với BLHS cũ.

Danh sách chương:
– Phần thứ 1 – Những Quy Định Chung
Chương 1 – Điều Khoản Cơ Bản
Chương 2 – Hiệu Lực Của Bộ Luật Hình Sự
Chương 3 – Tội Phạm
Chương 4 – Những Trường Hợp Loại Trừ Trách Nhiệm Hình Sự
Chương 5 – Thời Hiệu Truy Cứu Trách Nhiệm Hình Sự, Miễn Trách Nhiệm Hình Sự
Chương 6 – Hình Phạt
Chương 7 – Các Biện Pháp Tư Pháp
Chương 8 – Quyết Định Hình Phạt
Chương 9 – Thời Hiệu Thi Hành Bản Án, Miễn Chấp Hành Hình Phạt, Giảm Thời Hạn Chấp Hành Hình Phạt
Chương 10 – Xóa Án Tích
Chương 11 – Những Quy Định Đối Với Pháp Nhân Thương Mại Phạm Tội
Chương 12 – Những Quy Định Đối Với Người Dưới 18 Tuổi Phạm Tội
– Phần Thứ 2 – Các Tội Phạm:
Chương 13 – Các Tội Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia
Chương 14 – Các Tội Xâm Phạm Tính Mạng, Sức Khỏe, Nhân Phẩm, Danh Dự Của Con Người
Chương 15 – Các Tội Xâm Phạm Quyền Tự Do Của Con Người, Quyền Tự Do, Dân Chủ Của Công Dân
Chương 16 – Các Tội Xâm Phạm Sở Hữu
Chương 17 – Các Tội Xâm Phạm Chế Độ Hôn Nhân Và Gia Đình
Chương 18 – Các Tội Xâm Phạm Trật Tự Quản Lý Kinh Tế
Chương 19 – Các Tội Phạm Về Môi Trường
Chương 20 – Các Tội Phạm Về Ma Túy
Chương 21 – Các Tội Xâm Phạm An Toàn Công Cộng, Trật Tự Công Cộng
Chương 22 – Các Tội Xâm Phạm Trật Tự Quản Lý Hành Chính
Chương 23 – Các Tội Phạm Về Chức Vụ
Chương 24 – Các Tội Xâm Phạm Hoạt Động Tư Pháp
Chương 25 – Các Tội Xâm Phạm Nghĩa Vụ, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Và Trách Nhiệm Của Người Phối Thuộc Với Quân Đội Trong Chiến Đấu, Phục Vụ Chiến Đấu
– Phần Thứ 3 – Điều Khoản Thi Hành

Download tài liệu:PDF