Tải Bộ Luật Lao Động 2019

Tải Bộ Luật Lao Động 2019

Bộ Luật Lao Động 2019
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. Độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là đủ 15 tuổi, trừ trường hợp quy định tại Mục 1 chương XI của bộ luật này

Bộ Luật Lao Động 2019 ( Luật Số 45/2019/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019 với tỷ lệ 90,06% đại biểu tán thành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 . Luật này quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại hiện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động

Nội dung của “Bộ Luật Lao Động 2019” bao gồm 17 chương, 220 điều
– Chương I: Những Quy định chung
– Chương II: Việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động
– Chương III: Hợp đồng lao động
– Chương IV: Giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề
– Chương V: Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể
– Chương VI: Tiền lương
– Chương VII: Thời giờ làm việc, thời giờ nghĩ ngơi
– Chương VIII: Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
– Chương IX: An toàn, vệ sinh lao động
– Chương X: Những quy định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới
– Chương XI: Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số lao động khác
– Chương XII: Bảo Hiểm xã hội, Bảo Hiểm y tế, Bảo Hiểm thất nghiệp
– Chương XIII: Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở
– Chương XIV: Giải quyết tranh chấp Lao động
– Chương XV: Quản lý nhà nước về lao động
– Chương XVI: Thanh tra lao động, xử lý vi phạm pháp luật về lao động
– Chương XVII: Điều khoản thi hành

Download Tài liệu : PDF