Các dạng bài tập hóa 10 học kì 1 và 2 có đáp án Pdf

Các dạng bài tập hóa học 10, giúp các em học sinh nắm bắt tổng quan kiến thức về các dạng bài tập trong chương trình học. Mỗi dạng bài tập sẽ có bài tập tự luận và trắc nghiệm kèm đáp án hướng dẫn chi tiết cách giải, hi vọng bài viết sẽ giúp các em học tốt môn hóa học 10.

BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10
Mục lục
Chương 1………………………………………………………………………………………… 4
NGUYÊN TỬ………………………………………………………………………………….. 4
A. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI ……………………………………………………………… 4
B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN …………………………………………………………………. 7
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM …………………………………………………………. 9
D. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP………………………………. 11
Chương 2………………………………………………………………………………………. 20
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC……………………. 20
VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN ……………………………………………………. 20
A. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI ……………………………………………………………. 20
B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN ……………………………………………………………….. 26
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ……………………………………………………….. 28
D. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP………………………………. 30
Chương 3………………………………………………………………………………………. 49
LIÊN KẾT HÓA HỌC ………………………………………………………………….. 49
A. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI ……………………………………………………………. 49
B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN ……………………………………………………………….. 52
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM………………………………………………………… 54
D. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP………………………………. 58
Chương 4………………………………………………………………………………………. 76
PHẢN ỨNG HÓA HỌC ………………………………………………………………… 76
A. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI ……………………………………………………………. 76
B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN ……………………………………………………………….. 78
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ……………………………………………………….. 86
D. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP………………………………. 89
Chương 5………………………………………………………………………………………. 99
NHÓM HALOGEN……………………………………………………………………….. 99
A. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI ……………………………………………………………. 99
B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN ……………………………………………………………… 102
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ……………………………………………………… 106
D. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP…………………………….. 108
Chương 6…………………………………………………………………………………….. 125
NHÓM OXI – LƯU HUỲNH ……………………………………………………….. 125
A. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI ………………………………………………………….. 125
B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN ……………………………………………………………… 127
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ……………………………………………………… 130
D. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP…………………………….. 132
Chương 7…………………………………………………………………………………….. 148
A. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI ………………………………………………………….. 148
B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN ……………………………………………………………… 153
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ……………………………………………………… 157
D. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP…………………………….. 164

Downloda: PDF