Căn Bản Thiền Minh Sát - Thiền sư MAHASI SAYADAW Pdf

Căn Bản Thiền Minh Sát – Thiền sư MAHASI SAYADAW Pdf

 • Sách: Căn bản thiền minh sát
 • Tác giả: Thiền sư Mahasi Sayadaw
 • Dịch giả: Phạm Kinh Khánh

Mục lục: 

 • Vắng Lặng và Minh Sát
 • Ngũ uẩn
 • Tuệ giác và giải thoát
 • Thực hành đúng phương pháp
 • Niệm tâm
 • Hành thiền để làm gì?
 • Những hiện tượng trong hiện tại
 • Thủ phát sanh như thế nào?
 • Niệm ngay trong hiện tại
 • Niệm không ngừng nghỉ
 • Sự vật tan rã
 • Vô thường
 • Khám phá trở lại
 • Sau cùng, trạng thái tĩnh lặng
 • Những giai đoạn tiến bộ
 • Thánh Đạo
 • Tóm lược

Download: PDF