Câu hỏi môn chủ nghĩa xã hội khoa học có đáp án file Word

Câu hỏi môn chủ nghĩa xã hội khoa học có đáp án file Word

Tài liệu gồm 32 câu hỏi ôn tập môn CNXHKH có đáp án giúp bạn tổng hợp lại toàn bộ kiến thức môn học.

 1. Chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì ? Khái quát quá trình phát triển của nó?
 2. Giá trị và hạn chế lịch sử của chủ nghĩa xã hội không tưởng
 3. Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì ? Nó được hiểu theo mấy nghĩa? Vị trí của chủ nghĩa xã hội khoa học trong hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin?
 4. Ý nghĩa nghiên cứu, học tập chủ nghĩa xã hội khoa học ở Việt Nam hiện nay. Suy nghĩ và nhận thức của mình về việc học môn này

 5. Phân tích những giá trị và những hạn chế của chủ nghĩa xã hội không tưởng ? nguyên nhân những hạn chế đó

 6. Cống hiến của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?

 7. Những thay đổi về chất lượng của giai cấp công nhân trong xã hội tư bản hiện nay có làm thay đổi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không ? Hãy phê phán những quan điểm đang tìm cách phủ định sứ mệnh lịch sử của giái cấp công nhân

 8. Tại sao nói Đảng cộng sản là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giái cấp công nhân.

 9. Vì sao chuyển từ cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân lên cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là tất yếu?

 10. Hiện nay cách mạng xã hội chủ nghĩa có phải là tất yếu không? Vì sao?

 11. Phân tích những xu thế của thời đại ngày nay. Ý nghĩa việc nghiên cứu vấn đề này đối với chúng ta hiện nay?

 12. Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ có những tác động gì tới sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam hiện nay?

 13. Vì sao nói Việt Nam qúa độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là tất yếu? Hãy nêu những khó khăn và thuận lợi.

 14. Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trước thời kỳ đổi mới và sau thởi kỳ đổi mới có gì khác nhau?

 15. Hãy nêu và phân tích những thành tựu và hạn chế trong đổi mới hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa và mở rộng dân chủ trong đời sống xã hội trong những năm qua ở Việt Nam?

 16. Giữa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cộng sản với xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghiã có mâu thuẫn nhau không? Vì sao?

 17. Xây dựng khối liên minh công – nông – trí thức ở Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì trong quá trình cách mạng?

 18. Những nội dung xây dựng khối liên minh công – nông – trí thức là gì ? Nội dung nào là quan trọng nhất? vì sao?

 19. Hãy phân tích những đặc điểm quan hệ dân tộc ở việt Nam ? những đặc điểm đó có thuận lợi và khó khăn gì trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam?

 20. Hai xu hướng của phong trào dân tộc hiện nay được biểu hiện như thế nào? Chúng ta cần phải làm gì để đảm bảo sự thống nhất giữa hai xu hướng đó?

 21. Hãy phân tích luận điểm của Mác: “Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của một thế giới không có trái tim, là trạng thái tinh thần của một thế giới không có tinh thần”

 22. Hãy trình bày những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin trong giải quyết vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

 23. Phân tích khái niệm gia đình và những đặc trưng của nó? Khái niệm và kết cấu của gia đình

 24. Phân tích những chức năng của gia đình dưới chủ nghiã xã hội? Các quan hệ cơ bản của gia đình

 25. Phân tích vị trí của gia đình. ý nghĩa vấn đề này trong sự nghiệp đổi mới hiện nay

 26. Phân tích những định hướng cơ bản của việc xây dựng gia đình mới trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

 27. Hãy trình bày những nội dung chủ yếu xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay

 28. Nêu và phân tích quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về con người và con người xã hội chủ nghĩa?

 29. Nguồn lực con người là gì? Vai trò, vị trí nguồn lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội?

 30. Hãy nêu và phân tích những thành tựu và những hạn chế trong phát huy nguồn lực con người Việt Nam trong những năm qua?

 31. Phân tích những phương hướng, giải pháp phát huy nguồn lực con người Việt Nam hiện nay?

 32. Để phát huy nguồn lực con người ở Việt nam hiện nay, thanh niên, sinh viên nứơc ta cần phải làm gì? Vì sao lại như vậy?

Download full tài liệu: File Word