Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 10 – Có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 10 – Có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 10. CÁCH MẠNG KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

*NHẬN BIẾT

Câu 1. Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng khoa học hiện đại ngày nay là do A. bùng nổ dân số, tài nguyên cạn kiệt thiên nhiên.

B. kế thừa cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVII.

C. yêu cầu của việc chạy đua vũ trang trong thời kì “chiến tranh lạnh”.

D. đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng cao.

Câu 2. Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học công nghệ là

A. Mĩ.

B. Liên Xô.

C. Nhật Bản.

D. Trung Quốc.

Câu 3. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật bắt nguồn từ

 1. những năm 40 của thế kỉ XX .
 2. những năm 50 của thế kỉ XX.
 3. những năm 60 của thế kỉ XX .
 4. những năm 70 của thế kỉ XX. .

Câu 4. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ dã giải quyết được những vấn dề gì khi tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt?

 1. Cải tiến phương tiện sản xuất.
 2. Đẩy mạnh các phát minh cơ bản.
 3. Tìm ra các nguồn năng lượng mới.
 4. Đẩy mạnh tự động hóa trong sản xuất.

Câu 5. Từ 1973 đến nay cuộc cách mạng nào được nâng lên vị trí hàng đầu?

 1. Cách mạng công nghệ.
 2. Cách mạng công nghiệp.
 3. cách mạng trắng trong nông nghiệp.
 4. cách mạng xanh trong nông nghiệp.

Câu 6. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại cuối thế kỉ XX gọi là cách mạng khoa học công nghệ gì?

 1. Tạo ra nguồn năng lượng mới.
 2. Phát triển về công nghệ sinh học.
 3. Tạo ra nhiều vật liệu mới ứng dụng trong đời sống.
 4. Cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học kĩ thuật.

Câu 7. Từ những năm 40 của TK XX, cuộc cách mạng khoa học – công nghệ diễn ra vì lí do nào dưới đây?

A. Nhu cầu ngày càng cao về cuộc sống và sản xuất của con người.

B. Sự vơi cạn nghiêm trọng các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

C. Nhu cầu phục vụ cho chiến tranh thế giới thứ hai.

D. Sự bùng nổ dân số thế giới.

Câu 8. Đặc điểm điểm cơ bản nhất của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện nay là gì?

A. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

B. Các phát minh kĩ thuật diễn ra với tốc độ nhanh chóng.

C. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

D.Diễn ra trên nhiều nhiều lĩnh vực với qui mô lớn với tốc độ nhanh.

Câu 9. Hạn chế cơ bản nhất của cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là gì? A. Gây ra tai nạn lao động , tai nạn giao thông.

B. Nạn khủng bố phổ biến, tình hình thế giới căng thẳng.

C. Nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân hủy diệt loài người.

D. Gây ra ô nhiễm môi trường, tai nạn, bệnh tật mới, vũ khí hủy diệt loài người.

Câu 10. Bản chất của toàn cầu hóa là gì?

A. sự phát nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

B. sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại tài chính quốc tế.

C. sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.

D. sự tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, tác động phụ thuộc lẫn nhau của các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Câu 11. Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của

 1. sự ra đời các công ty xuyên quốc gia.
 2. cuộc cách mạng khoa học – công nghệ.
 3. quá trình thống nhất thị trường thế giới.
 4. sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế.

Câu 12. Bản chất của toàn cầu hóa là gì?

A. Sự tăng lên mạnh mẻ quan hệ thương mại quốc tế B. Sự hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn.

C. Sự tác động mạnh mẻ của các công ty, tập đoàn lớn trên thế giới.

D. Tăng lên mạnh mẽ sự phụ thuộc, tác động lẫn nhau giữa các quốc gia dân tộc trên thế giới.

Câu 13. Xu thế toàn cầu hóa tạo ra hiện tượng gì?

 1. Xung đột dân tộc, sắc tộc.
 2. Tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia.
 3. Sự bất công xã hội, phân hóa giàu nghèo.
 4. Mâu thuẫn giữa các quốc gia dân tộc trên thế giới.

Câu 14. Biểu hiện nào dưới đây phản ánh đúng xu thế toàn cầu hóa hiện nay?

A. Sự phát triển và xã hội hóa lực lượng sản xuất.

B. Sự tăng trưởng cao của các nền kinh tế.

C. Sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế các nước trên thế giới.

D.Sự phát triển nhanh chóng của các quan hệ thương mại quốc tế.

Câu 15. Tổ chức nào dưới đây là tổ chức liên kết kinh tế thương mại lớn nhất thế giới?

 1. WTO
 2. APEC
 3. ASEM
 4. NAFTA

*THÔNG HIỂU:

Câu 1. Đặc trưng cơ bản của cách mạng kĩ thuật hiện đại là gì?

A. Cải tiến việc tổ chức sản xuất.

B. Cải tiến việc quản lí sản xuất.

C. Cải tiến việc phân công lao động.

D. Cải tiến, hoàn thiện những công cụ sản xuất.

Câu 2. Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học công nghệ là gì?

 1. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp
 2. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn.
 3. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.
 4. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ một số lĩnh vực quan trọng.

Câu 3. Nguồn gốc của cách mạng khoa học công nghệ thế kỉ XX là

 1. do sự bùng nổ dân số trên thế giới.
 2. do yêu cầu của cuộc sống con người.
 3. yêu cầu của việc cải tiến vũ khí ngày càng hiện đại.
 4. nhằm đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần ngày cang cao của con người.
 5. Cuộc cách mạng chủ yếu diễn ra về kĩ thuật.
 6. Với sự ra đời của các loại máy móc tiên tiến.
 7. Với sự ra đời của hệ thống các công trình kĩ thuật.
 8. Công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học kĩ thuật.

Câu 5. Điểm khác biệt giữa cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại nữa sau thế kỉ XX với cách mạng khoa học công nghiệp thế kỉ XVIII là gì?

 1. Khoa học gắn liền với kĩ thuật.
 2. Có nhiều phát minh lớn cho nhân loại.
 3. Kĩ thuật đi trước mở đường cho sản xuất.
 4. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Câu 6. Đứng trước tình trạng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên con người cần dựa vào nhân tố nào sau đây?

 1. Hệ thống máy tự động.
 2. Công cụ sản xuất mới.
 3. Nguồn năng lượng tái tạo.
 4. Nguồn năng lượng mới, vật liệu mới.

Câu 7. Nguồn gốc sâu xa dẫn tới cuộc cách mạng công nghiệp ở TK XVIII và cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là gì?

A. yêu cầu của sản xuất và đời sống của con người.

B. Yêu cầu của chiến tranh và sản xuất.

C. Sự bùng nổ dân số và ô nhiểm môi trường.

D. Sự vơi cạn nguồn tài nguyên và sản xuất.

Câu 8. Nhận xét nào dưới đây là đúng về hạn chế chủ yếu nhất của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại?

A.Chế tạo vũ khí hiện đại có sức công pha và hủy diệt lớn.

B.Gây nên những áp lực lớn trong công việc của người lao động.

C.Phát minh ra nhiều máy móc đe dọa đến sự mất việc làm của con người D.Nạn khủng bố gây nên tình trạng căng thẳng

Câu 9. Cuộc cách mạng xanh diễn ra trong lĩnh vực nào?

A.Nông nghiệp

B.Khoa học cơ bản

C.Công nghệ thông tin.

D.Thông tin liên lạc và giao thông.

Câu 10. Một trong những tác động của của cách mạng khoa hoc –kĩ thuật hiện đại đối với thế giới là gì?

A. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ quốc tế.

B. Sự phát triển và tác động của các công ty xuyên quốc gia.

C. Sự ra đời các tổ chức liên kết kinh tế, chính trị quốc tế.

D .Hình thành xu thế toàn cầu hóa.

Câu 11. Hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là

 1. diễn ra xu thế toàn cầu hóa.
 2. diễn ra xu thế hòa hoãn, hợp tác.
 3. diễn ra xu thế hợp tác phát triển.
 4. diễn ra sự phát triển vượt bậc về khoa học.

Câu 12. Toàn cầu hóa ra đời là

 1. xu thế phát triển xã hội.
 2. xu thế phát triển của nhân loại.
 3. xu thế chủ quan không thể đảo ngược.
 4. xu thế khách quan không thể đảo ngược.

Câu 13. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại được gọi là cách mạng khoa học công nghệ vì lý do nào dưới đây?

A. Cuộc cách mạng diễn ra trên tất cả các lĩnh vực.

B. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

C.Cuộc cách mạng diễn ra trên lĩnh vực công nghệ thông tin.

D. Công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học – kĩ thuật.

Câu 14. Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn nhằm mục tiêu gì?

A. Đẩy mạnh xu hướng toàn cầu hoá.

B. Tăng nhanh sự phát triển của công ti.

C. Thắt chặt quan hệ thương mại quốc tế.

D. Tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Câu 15. Nhận xét nào dưới đây là hạn chế của xu thế toàn cầu hóa?

A. Tạo nên sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế.

B.Sự ngăn cách giàu ngh o trong từng nước và giữa các nước.

C.Làm thay đổi về cơ cấu dân cư và chất lượng nguồn nhân lực.

D. Đẩy nhanh sự phân hóa về lực lượng sản xuất trong xã hội.

Câu 16. Biểu hiện nào dưới đây không phải là xu thế toàn cầu hóa?

A. Sự ra đời của các ngân hàng lớn trên thế giới.

B. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

C. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.

D. Sự sáp nhập và họp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn.

*VẬN DỤNG

Câu 1. Ý nghĩa then chốt, quan trọng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ là gì?

 1. Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.
 2. Đem lại sự tăng trưởng cao về kinh tế.
 3. Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng.
 4. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.

Câu 2. Một trong những điểm khác nhau cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại so với cuộc cách mạng công nghiệp ở TK XVIII là gì?

A. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống.

B. Mọi phát minh kĩ thuật điều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

C. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn sản xuất.

D. Mọi phát minh kĩ thuật đều dựa vào các ngành khoa học cơ bản.

Câu 3. Yếu tố nào dưới đây không phải là đòi hỏi của nhân loại hiện nay khi dân số bùng nổ, tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt? (VD)

A. Những công cụ sản xuất mới có kĩ thuật cao.

B. Những nguồn năng lượng và vật liệu mới

C. Nguồn tài nguyên thiên nhiên được tái tạo lại.

D. Nguồn tài nguyên thiên không được tái tạo lại

Câu 4. Cách mạng khoa học – kĩ thuật đặt ra cho các dân tộc yêu cầu gì cho sự sinh tồn của trái đất?

A. bảo vệ môi trường sinh thái.

B.bảo vệ nguồn năng lượng sẳn có.

C.bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

D. bảo vệ nguồn sống con người.

Câu 5. Do đâu chất lượng cuộc sống của con người được nâng cao?

 1. Do áp dụng khoa học kĩ thuật.
 2. Do học hỏi các nước phát triển.
 3. Do tác động của tiến bộ kĩ thuật.
 4. Do tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ.

Câu 6. Để tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước các công ty khoa học kĩ thuật cần?

 1. phát triển nhanh chống về mọi mặt.
 2. sự phát triển tác động của các công ty xuyên quốc gia.
 3. sự phát triển nhanh chống của các công ty thương maị quốc tế.
 4. sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn.

Câu 7. Vấn đề nào sau đây có ý sống còn đối với Đảng và nhân dân ta?

 1. Nắm bắt thời cơ hội nhập quốc tế.
 2. Tận dụng nguồn vốn từ bên ngoài.
 3. Áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật.
 4. Nắm bắt thời cơ vượt qua thách thức phát triển mạnh mẽ trong thời kì mới.

Câu 8. Do đâu mọi mặt hoạt động và đời sống của con người kém an toàn?

A. Do sự chủ quan của con người.

B. Do trình độ khoa học kĩ thuật kém.

C. Do tác động của xu thế toàn cầu hóa.

D. Do không bắt kịp nhịp phát triển của quốc tế.

Câu 9. Thương mại quốc tế tăng lên mạnh mẻ đã phản ánh vấn đề nào sau đây?

A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới ngày càng cao.

B. Thu nhập quốc dân của tất cả các nước trên thế giới tăng.

C. Nền kinh tế các nước trên thế giới quan hệ chặt chẽ, phụ thuộc lẫn nhau.

D. Các công ti xuyên quốc gia đẩy mạnh hoạt động ở các nước đang phát triển.

Câu 10. Việc tồn tại của toàn cầu hoá là

A. sự bùng nổ tức thời của kinh tế thế giới.

B. xu thế khách quan, là một thực tế không thể đảo ngược.

C. xu thế chủ quan của các cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới.

D. sự tồn tại tạm thời trong quá trình phát triển nhanh của thương mại quốc tế.

Câu 11. Xu thế toàn cầu hóa thách thức lớn nhất Việt Nam phải đối mặt là gì?

A. Sự cạnh tranh quyết liệt từ thị trường quốc tế.

B.Trình độ của người lao động còn thấp.

C. Chưa tận dụng tốt nguồn vốn và kĩ thuật từ bên ngoài.

D. Trình độ quản lí còn thấp.

Câu 12. Trong giai đoạn hiên nay để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền

kinh tế nước ta cần phải làm gì?

A. Thành lập các công ty lớn.

B. Tiến hành cải cách sâu rộng.

C. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

D. Khai thác tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế.

Câu 13. Cơ hội lớn nhất của nước ta trước xu thế toàn cầu hoá là gì?

A. Nhập khẩu hàng hoá với giá thấp.

B.Tranh thủ vốn đầu tư của nước ngoài.

C. Xuất khẩu được nhiều mặt hàng nông sản ra thế giới.

D. Tiếp thu thành tựu của cách mạng khoa học- công nghệ.