Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 15 – Có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 15 – Có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 BÀI 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939

Nhận biết: 4 câu

Câu 1: Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (7-1935) xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thế giới là gì?

A. Chống chủ nghĩa đế quốc.

B. Chống chủ nghĩa phát xít.

C. Chống chủ nghĩa thực dân.

D. Chống chế độ phản động thuộc địa

Câu 2: Phương pháp đấu tranh của cách mạng thời kì 1936 – 1939 là sự kết hợp.

A. công khai, bí mật và đấu tranh vũ trang.

B. hợp pháp, bất hợp pháp, đấu tranh chính trị.

C. công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.

D. đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, bất hợp pháp.

Câu 3: Mục tiêu đấu tranh trong giai đoạn 1936 – 1939 được Đảng xác định là.

A. Đánh đổ đế quốc – phát xít.

B. Độc lập dân tộc và người cày có ruộng.

C. Tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

D. Đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng dân tộc.

Câu 4: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) đã chủ trương thành lập.

A. Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương.

B. Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh.

C. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

D. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

Thông hiểu: 4 câu

Câu 5: Phong trào đấu tranh tiêu biểu biểu nhất trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là gì?

A. Phong trào đấu tranh nghị trường.

B. Phong trào Đông Dương Đại hội.

C. Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí.

D. Phong trào đón Gôđa đầu năm 1937.

Câu 6: Tại sao phong trào dân chủ 1936 – 1939 thu hút được sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân?

A. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh.

B. Quần chúng đã được tuyên truyền và giác ngộ cao về chính trị.

C. Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp nới lỏng một số chính sách tiến bộ.

D. Đảng đã có mục tiêu, phương pháp và khẩu hiệu đấu tranh phù hợp.

Câu 7: Vì sao phong trào dân chủ 1936 – 1936 có sự điều chỉnh về đường lối và phương pháp đấu tranh?

A. Tương quan lực lượng giữa ta và địch có sự thay đổi lớn.

B. Hoàn cảnh thế giới và trong nước thay đổi so với trước.

C. Sự nhạy bén với thời cuộc của Đảng Cộng sản Đông Dương.

D. Thực dân Pháp đàn áp dã man phong trào đấu tranh của nhân dân ta.

Câu 8: Mục đích chính của Đảng khi tổ chức phong trào đón phái viên G. Gôđa vào đầu năm 1937 là gì?

A. Tập dợt lực lượng cách mạng.

B. Thức tỉnh quần chúng đấu tranh.

C. Biểu dương sức mạnh quần chúng.

C. Đưa ra những yêu sách dân sinh, dân chủ.

Vận dụng thấp: 4 câu

Câu 9: Những hình thức đấu tranh mới được Đảng vận dụng trong phong trào dân chủ 1936 – 1939 là gì?

A. Mít tinh, biểu tình đòi quyền sống.

B. Đấu tranh nghị trường, mít tinh, hội họp.

C. Đấu tranh nghị trường, đấu tranh báo chí.

D. Biểu tình có vũ trang, tổng bãi công chính trị.

Câu 10: So với phong trào 1930 – 1931, điểm khác biệt về phương pháp đấu tranh của thời kì 1936 – 1939 là kết hợp đấu tranh.

A. công khai và bí mật.

B. chính trị và vũ trang.

C. nghị trường và đấu tranh báo chí.

D. ngoại giao với vận động quần chúng.

Câu 11: Phong trào dân chủ 1936 – 1939 có gì khác so với phong trào cách mạng 1930 – 1931 về mục tiêu đấu tranh?

A. Tập trung vào nhiệm vụ phản đế.

B. Tập trung vào nhiệm vụ phản phong.

C. Đòi giảm tô, giảm tức, xóa nợ cho nông dân.

D. Đòi cải thiện đời sống, tự do dân chủ, hòa bình.

Câu 12: Phong trào Đông Dương Đại hội ( -1936) có vai trò như thế nào trong phong trào dân chủ 1936 – 1939?

A. Chứng minh sức mạnh to lớn của quần chúng cách mạng.

B. Thức tỉnh quần chúng, Đảng rút ra nhiều kinh nghiệm lãnh đạo.

C. Tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh nghị trường giành nhiều thắng lợi.

D. Chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu cầu của nhân dân ta. Vận dụng cao: 3 câu

Câu 13: Nhận xét như thế nào về việc xác định nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của cách mạng Đông Dương tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7 – 1936)?

A. Hội nghị đã giải quyết được mâu thuẫn trước mắt của dân tộc.

B. Đảng đã xác định được chủ trương làm cách mạng giải phóng dân tộc.

C. Phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Đông Dương và thế giới lúc bấy giờ.

D. Hội nghị đã xác định được mục tiêu trước mắt của cách mạng nước ta.

Câu 14: Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936 – 1939 thực chất là cuộc.

A. vận động dân tộc, dân chủ.

B. cách mạng giải phóng dân tộc.

C. tuyên truyền, giác ngộ quần chúng.

D. đấu tranh giai cấp để giải phóng dân tộc.

Câu 15: Bài học nào được rút ra từ phong trào dân chủ 1936 – 1939 còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?

A. Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

B. Phương pháp tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

C. Linh hoạt các phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị, ngoại giao.

D. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào cách mạng nước ta.