Tìm kiếm tài liệu

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 16 – Có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 BÀI 16. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI

* BIẾT

Câu 1. Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật-Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong văn kiện nào dưới đây?

A. Văn kiện Đại hội Quốc dân Tân Trào (16 – 17-8-1945).

B. Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (3-1945).

C. Văn kiện Hội nghị toàn quốc của Đảng (14 – 15-8-1945).

D. Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (9-3-1945).

Câu 2. Hội nghị Trung ương Đảng 11-1939 đã đánh dấu sự chuyển hướng đúng đắn về chỉ đạo chiến lược cách mạng vì

A. giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.

B. đặt vấn đề dân tộc cho toàn cõi Đông Dương.

C. giải quyết kịp thời vấn đề ruộng đất cho nông dân.

D. xác định kẻ thù chủ yếu trước mắt là phát xít Nhật.

Câu 3. Sự kiện nào dưới đây đã mở kỷ nguyên mới trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

A. Thắng lợi trong phong trào 1930-1931.

B. Thắng lợi trong phong trào dân chủ 1936-1939.

C. Thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945.

D. Thắng lợi của khởi nghĩa từng phần (tháng 3 -> giữa 8 -1945).

Câu 4. Đảng Cộng sản Đông Dương xác định kẻ thù của cách mạng trong giai đoạn 1939 – 1945 là

 1. thực dân, phong kiến.
 2. phát xít Nhật, tay sai.
 3. bọn phản động thuộc địa và tay sai.

Câu 5. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ (5-1941) chủ trương thành lập mặt trận nào dưới đây?

A. Mặt trận Liên Việt.

B. Mặt trận Đồng Minh.

C. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

D. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh).

Câu 6. “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy” là nội dung của văn kiện nào dưới đây?

A. Tuyên ngôn Độc lập.

B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

C. Tuyên ngôn của Mặt trận Việt Minh.

D. Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng.

Câu 7. Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh khẳng định “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước

A. tự do”.

B. độc lập”.

C. tự do, độc lập”.

D. độc lập, tự do”.

Câu 8. Việt Nam Giải phóng quân ra đời là sự hợp nhất của các tổ chức nào?

A. Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân với du kích Ba Tơ.

B. Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân với Cứu quốc quân.

C. Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân với đội du kích Bắc Sơn.

D. Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân với du kích Thái Nguyên.

Câu 9. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp đã thực hiện chính sách gì Việt Nam?

A. Kinh tế mới.

B. Kinh tế chỉ huy.

C. Kinh tế thời chiến.

D. Thuộc địa thời chiến.

Câu 10. Khu giải phóng Việt Bắc ra đời trong

A. phong trào cách mạng 1930-1931.

B. phong trào dân chủ 1936-1939.

C. khi Nhật chuẩn bị đảo chính Pháp.

D. khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến tháng năm 1945).

Câu 11. Trong lúc Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp và ra chỉ thị nào dưới đây?

 1. Đánh đuổi Pháp-Nhật.
 2. Đánh đuổi phát xít Nhật.
 3. Chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền.
 4. Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta.

Câu 12. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa nào?

A. Khởi nghĩa Bắc Sơn.

B. Khởi nghĩa Nam Kì.

C. Binh biến Đô Lương.

D. Khởi nghĩa Ba Tơ.

* HIỂU

Câu 1. Khi quân Nhật vượt biên giới Việt-Trung tiến vào miền Bắc Việt Nam, quân Pháp có thái độ và hành động gì?

A. Kiên quyết đấu tranh chống quân Nhật.

B. Phối hợp cúng nhân dân ta đấu tranh chống Nhật.

C. Vừa chống Nhật, vừa bắt tay với chúng để đàn áp nhân dân Đông Dương.

D. Nhanh chóng đầu hàng, cấu kết với Nhật cùng thống trị và bóc lột nhân dân.

Câu 2. Cách mạng tháng Tám 1945 đã góp phần vào chiến thắng chống phát xít của thế giới là vì

A. đã giành chính quyền ở Hà Nội sớm nhất.

B. đã lật đổ chế độ phong kiến và nền thống trị của Nhật.

C. đã lật đổ nền thống trị của phát xít Nhật ở Việt Nam.

D. đã lật đổ chế độ phong kiến và nền thống trị của Pháp, Nhật.

Câu 3. Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào (13-8-1945) đã thông qua quyết định quan trọng nào dưới đây?

A. Quyết định khởi nghĩa ở Hà Nội.

B. Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

C. Thành lập Uỷ ban khởi nghĩa và hạ lệnh tổng khởi nghĩa.

D. Thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân.

Câu 4. Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Tám 1945?

A. Góp phần vào chiến thắng chống phát xít của phe Đồng minh.

B. Mở ra một kỉ nguyên mới: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

C. Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp-Nhật và phong kiến, đưa nhân dân nắm chính quyền.

D. Buộc Pháp công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Câu 5. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ có vai trò như thế nào đối với Cách mạng tháng Tám 1945?

 1. Chủ trương thành lập Việt Minh.
 2. Củng cố được khối đoàn kết nhân dân.
 3. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
 4. Hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng.

Câu 6. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 đã xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Đông Dương là gì?

A. Xác định đúng kẻ thù là phát xít Nhật.

B. Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.

C. Mở rộng vấn đề dân chủ trên toàn cõi Đông Dương.

D. Kịp thời giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Câu 7. Hội nghị toàn quốc của Đảng (1415-8-1945) đã quyết định vấn đề cơ bản nào dưới đây?

A. Phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước.

B. Cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.

C. Kêu gọi nhân dân đứng lên chuẩn bị tổng khởi nghĩa.

D. Giành chính quyền trước khi Đồng minh vào Đông Dương.

Câu 8. “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập” được trích trong

A. Tuyên ngôn Độc lập.

B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

C. 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh.

D. tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi.

Câu 9. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân và Cứu quốc quân hợp nhất với tên gọi là

A. Giải phóng quân.

B. Việt Nam Giải phóng quân.

C. Quân giải phóng Việt Nam.

D. Quân đội nhân dân Việt Nam.

Câu10. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thắng lợi từ nguyên nhân khách quan nào dưới đây?

A. Hồng quân Liên Xô tiêu diệt đội quân Quan Đông của Nhật.

B. Nhật bị Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố.

C. Quân Nhật và tay sai ở Đông Dương hoang mang, suy sụp.

D. Hồng quân Liên Xô và Đồng minh đánh thắng phát xít Đức, Nhật.

Câu 11. Khu giải phóng Việt Bắc trở thành căn cứ chính của cách mạng cả nước và là hình ảnh thu nhỏ của

A. thủ đô kháng chiến.

B. nước Việt Nam mới.

C. Chính phủ lâm thời.

D. nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Câu 12. Nội dung nào dưới đây không thuộc Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ ?

A. Tạm gác cách mạng ruộng đất.

B. Kẻ thù của cách mạng là Pháp-Nhật.

C. Nhiệm vụ chủ yếu là đấu tranh giai cấp.

D. Nhiệm vụ chủ yếu là giải phóng dân tộc.

* VẬN DỤNG

Câu 1. Sự kiện Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945) là do nguyên nhân cơ bản nào?

A. Mâu thuẫn Pháp-Nhật càng lúc càng gay gắt.

B . Nhật tiến hành theo kế hoạch chung của phe phát xít.

C. Thất bại gần kề của Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

D. Phong trào cách mạng dâng cao gây cho Nhật nhiều khó khăn.

Câu 2. Nguyên nhân cơ bản quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm1945 là gì?

A. Liên minh công-nông vững chắc.

B. Phát xít Nhật bị quân Đồng minh đánh bại, kẻ thù chính của Đông Dương đã gục ngã.

C. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

D. Truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân.

Câu 3. Điểm giống nhau cơ bản giữa nội dung Hội nghị 11-1939 và Hội nghị 5-1941 là gì?

A. Liên kết công-nông chống phát xít.

B. Chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh.

C. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách.

D. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hàng đầu.

Câu 4. Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị 5-1941 có điểm gì khác so với Hội nghị 11-1939?

A. Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.

B. Đặt vấn đề giải phóng dân tộc trong phạm vị từng nước.

C. Đặt vấn đề giải phóng dân tộc là mục tiêu số một của cách mạng.

D. Đẩy mạnh đấu tranh vũ trang, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.

Câu 5. Việc xây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn là việc làm của tổ chức nào?

 1. Đội du kích Bắc Sơn.
 2. Đội Cứu quốc quân.
 3. Đội du kích Thái Nguyên.
 4. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.

Câu 6. Điều kiện khách quan nào tạo thời cơ cho nhân dân ta đứng lên giành lại độc lập trong tháng năm 1945?

A. Thắng lợi của phe Đồng minh.

B. Sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít Nhật.

C. Sự đầu hàng của phát xít I-ta-li-a và phát xít Đức.

D. Sự thất bại của phe phát xít ở chiến trường châu Âu.

Câu 7. Nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của Cách mạng Đông Dương thời kỳ 1939 – 1945 là gì?

 1. A. Chống phát xít.
 2. Chống phong kiến.
 3. Giải phóng dân tộc.
 4. Chống đế quốc, phong kiến.

Câu 8. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nạn đói cuối 1944 đầu 1945 ở Việt Nam là gì?

A. Vụ mùa năm 1945 thất thu do thiên tai.

B. Thực dân Pháp bắt dân ta bán thóc theo diện tích cày cấy.

C. Lương thực từ miền Nam không thể vận chuyển ra miền Bắc.

D. Phát xít Nhật bắt dân ta nhổ lúa, hoa màu để trồng đay, thầu dầu.

Câu 9. Trong chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, Trung ương Đảng xác định kẻ thù của nhân dân Đông Dương là

A. phát xít Nhật.

B. thực dân Pháp.

C. các thế lực phong kiến tay sai.

D. thực dân Pháp và phát xít Nhật.

Câu 10. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ (5-1941) xác định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng là gì?

 1. Giải phóng dân tộc.
 2. Giải phóng các dân tộc Đông Dương.
 3. Giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng đất.
 4. Thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Câu 11. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình quân Pháp khi quân Nhật tiến vào Đông Dương?

A. Pháp tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương.

B. Pháp phục tùng và tuyên truyền cho sức mạnh của Nhật.

C. Pháp tiến hành xuất cảng các nguyên liệu chiến lược sang Nhật.

D. Pháp câu kết với Nhật, cùng thống trị và bóc lột nhân dân Đông Dương.

Câu 12. Hình thái khởi nghĩa đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa được xác định trong hội nghị nào dưới đây?

A. Hội nghị thành lập Đảng (đầu 1930).

B. Hội nghị Trung ương Đảng lần (5-1941).

C. Hội nghị Trung ương Đảng lần 6 (11-1939).

D. Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào (14 và 15-8-1945).

* VẬN DỤNG CAO

Câu 1: “ Nếu không giải quyết vấn đề được dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp trâu ngựa, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi được” là nội dung của văn kiện Hội nghị nào dưới đây?

A. Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng.

B. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6.

C. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7.

D. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ .

Câu 2. Thời cơ “ngàn năm có một” của Cách mạng tháng Tám năm 1945 tồn tại trong khoảng thời gian nào?

A. Từ sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến khi quân Đồng minh vào Đông Dương. B. Từ khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

C. Từ sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

D. Từ trước khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến sau khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

Câu 3. Mặt trận Việt Minh có vai trò gì trong cao trào kháng Nhật cứu nước? A. Lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh chống Nhật giành độc lập dân tộc.

B. Phát động và đưa ra chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

C. Lãnh đạo nhân dân đứng lên lật đổ chế độ phong kiến, xây dựng một xã hội mới.

D. Tập hợp các lực lượng yêu nước, phân hóa, cô lập cao độ kẻ thù tiến tới đánh bại chúng.

Câu 4. Chủ trương thành lập Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được nêu ra trong sự kiện nào?

A. Đại hội Quốc dân ở Tân Trào.

B. Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào.

C. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6.

D. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ .

Câu 5. Nội dung cơ bản của chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là gì?

A. Kêu gọi sửa soạn khởi nghĩa.

B. Kêu gọi đứng dậy khởi nghĩa.

C. Chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền.

D. Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.

Câu 6. Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là gì?

A. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh báo chí.

B. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

C. Đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh ngoại giao.

D. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh nghị trường.

Câu 7. Sự kiện nào dưới đây đã tạo nên cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc ở Đông Dương trong năm 1945?

A. Nhật đảo chính Pháp.

B. Nhật thất bại nặng nề.

C. Phát xít Đức đầu hàng Đồng minh.

D. Quân Pháp âm mưu phản công quân Nhật.

Câu 8. Sau khi vào Đông Dương (9-1940), phát xít Nhật đã làm gì?

A. Thiết lập bộ máy thống trị của Nhật.

B. Thay đổi toàn bộ bộ máy thống trị của thực dân Pháp.

C. Thi hành chính sách thù địch đối với chính quyền Pháp.

D. Giữ nguyên bộ máy thống trị của Pháp để vơ vét và đàn áp cách mạng.

Câu 9. Bài học kinh nghiệm quan trọng từ sự chỉ đạo của Đảng góp phần thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?

A. Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù.

B. Tập hợp, tổ chức các lực lượng yêu nước rộng rãi.

C. Nắm bắt tình hình thế giới đề ra chủ trương phù hợp.

D. Kết hợp đấu tranh chính trị với vũ trang, chớp thời cơ giành chính quyền.