Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 2 – Có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 2 – Có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 2 CHỦ ĐỀ 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945- 1991).

LIÊN BANG NGA (1991- 2000)

I. Nhận biết:

Câu 1 . Năm 1961, Liên Xô đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học – kĩ thuật?

A. Phóng thành công tên lửa đạn đạo.

B. Chế tạo thành công bom nguyên tử.

C. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

D. Phóng tàu vũ trụ đưa I. Gagarin bay vòng quanh trái đất.

Câu 2. Từ 1950 đến nữa đầu những năm 70, Liên Xô thực hiện chính sách đối ngoại nào?

D. Bảo vệ hoà bình thế giới.

C. Đối đầu với các nước Tây Âu.

A. Muốn làm bạn với tất cả các nước.

B. Quan hệ chặt chẽ với các nước XHCN.

Câu 3. Một trong những chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 là

A. ngả về phương Tây.

D. thực hiện chính sách hòa bình.

C. phát triển quan hệ với các nước châu Á.

B. khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước Tây Âu.

Câu 4. Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế của Liên Xô đã hoàn thành trong thời gian A. 5 năm.

B. 4 năm 3 tháng.

C. 4 năm tháng.

D. 4 năm 9 tháng.

Câu 5. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đi đầu trong lĩnh vực

công nghiệp nhẹ. B. công nghiệp nặng.

công nghiệp vũ trụ.

sản xuất nông nghiệp.

Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

Chế tạo thành công bom nguyên tử.

Thực hiện được nhiều kế hoạch dài hạn.

Phóng thành công tàu vũ trụ bay vòng quanh trái đất.

đứng thứ hai thế giới.

gấp đôi mức trước chiến tranh thế giới.

đạt mức trước chiến tranh thế giới thứ hai.

tăng 73% so với trước Chiến tranh thế giới thứ hai.

Cộng hòa.

Công hòa liên bang.

Quân chủ Lập hiến.

Liên bang xã hội chủ nghĩa.

II. Thông hiểu:

Câu 9. Thành tựu nào được xem là quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được trong giai đoạn 1950 – 1973?

A. Chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới .

C. Là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.

D. Là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.

Câu 10. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa như thế nào?

A. Phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

B. Làm giảm uy tín của Mĩ trên trường thế giới.

C. Buộc Mĩ phải thực hiện chiến lược toàn cầu.

D. làm Mĩ lo sợ và phát động “Chiến tranh lạnh” chống Liên Xô.

Câu 11. Nhiệm vụ trọng tâm của các kế hoạch 5 năm ở Liên Xô từ 1950 đến những năm 1970 là

viện trợ cho các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

xây dựng khối chủ nghĩa xã hội vững mạnh, đối trọng với Mĩ và Tây Âu

xây dựng hợp tác hóa nông nghệp và quốc hữu hóa nền công nghiệp quốc gia.

trật tự hai cực Ianta sụp đổ.

trật tự hai cực Ianta bị xói mòn.

trật tự hai cực Ianta mâu thuẫn căng thẳng.

trật tự hai cực Ianta có những cuộc gặp gỡ cấp cao.

Câu 13. Mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là nước

 1. Liên Xô.
 2. Trung Quốc.
 3. Nhật Bản.

Câu 14. Liên Xô có tỉ lệ công nhân chiếm hơn 55% số người lao động trong cả nước ( 1950 – 1970) đã chứng tỏ

A. Liên Xô trở thành cường quốc công nông nghiệp.

B. Liên Xô chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp.

C. Liên Xô chuyển từ nền kinh tế công nghiệp sang nông nghiệp.

D. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới (sau Mĩ).

Câu 15. Vị thế quốc tế của Liên Xô được nâng cao trên trương quốc tế trong

A. giai đoạn 1945 – 1950.

B. giai đoạn 1950 – 1973.

C. giai đoạn 1973 – 1991.

D. giai đoạn 1991 – 2000.

Câu 16. Nổi bật nhất trong vấn đề đối nội ở Liên bang Nga (1991 – 2000) là

A. xung đột sắc tộc.

B. tranh chấp giữa các tôn giáo.

C. tranh chấp giữa các đảng phái.

D. chủ nghĩa khủng bố hoạt động mạnh.

III. Vận dụng.

Câu 17. Nhân tố quan trọng nào giúp Liên Xô hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế 1946 – 1950?

A. Tinh thần tự lực tự cường.

B. Tài nguyên thiên nhiên phong phú.

C. Những tiến bộ khoa học kĩ thuật.

D. Sự hợp tác giữa các nước XHCN.

Câu 18. Nguyên nhân có tính chất quyết định đến sự khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN và Liên Xô ở Đông Âu là

 1. chậm sửa đổi trước những biến động của tình hình thế giới.
 2. xây dựng mô hình về chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn và chưa phù hợp.
 3. hoạt động chống phá của các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước.
 4. sự tha hoá về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng của một số lãnh đạo.

Câu 19. Vai trò quốc tế của Liên bang Nga sau khi Liên Xô tan rã là gì?

 1. Nga tiếp tục giữ vai trò là một đối trọng về quân sự với Mĩ.
 2. Ủy viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hệp quốc.
 3. Nga giữ vai trò chủ yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
 4. Nga tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 20. Thắng lợi to lớn nhất của Liên Xô trong công cuộckhôi phục kinh tế (1946 – 1950) là

A. chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. tổng sản lượng công nghiệp tăng 73%.

C. Sản xuất nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh

D. hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế.

Câu 21. Để phát triển đất nước, Liên Xô chú trọng ngành công nghiệp nào sau Chiến

tranh thế giới thứ hai

A. công nghiệp nhẹ.

B. công nghiệp nặng.

C. công nghiệp dịch vụ.

D. công nghiệp quốc phòng.

Câu 22. Mục tiêu lớn nhất của Tổng thống Nga V. Putin khi lên cầm quyền là

A. Nâng cao vị trí của nước Nga ở châu Á.

B. Nâng cao mức ảnh hưởng ở các nước Đông Âu

C. Nâng cao vị trí của nước Nga trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

D. Nâng cao vị trí của cường quốc Á – Âu trên trường chính trị thế giới.

Câu 23. Từ năm 1950 đến giữa những năm 70, công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô đã có ý nghĩa như thế nào?

Làm thất bại “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ.

Khẳng định sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản.

Làm cho phong trào cách mạng trên thế giới phát triển.

dân bầu ra.

Hạ viện bầu ra.

đại biểu các bang bầu ra.

IV. Vận dụng cao

Câu 25. Bài học kinh nghiệm mà Việt Nam rút ra được từ sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội của Liên Xô và Đông Âu là

 1. Cải cách kinh tế triệt để.
 2. Cải cách nông nghiêp.
 3. Xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp.
 4. Thực hiện chính sách nhà nước nắm toàn bộ nền kinh tế.

Câu 26. Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là

A. sự sụp đổ của mô hình nhà nước dân chủ nhân dân.

B. sự sụp đổ của mô hình nhà nước dân chủ tư sản.

C. sự sụp đổ của hình thái kinh tế – xã hội xã hội chủ nghĩa.

D. sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, chưa phù hợp.

Câu 27. Để tránh sự sụp như Liên Xô và Đông Âu, Việt Nam cần phải thực hiện điều cơ bản nhất nào dưới đây?

 1. Ngăn chặn diễn biến hòa bình.
 2. Không được chủ quan, duy ý chí trong đường lối lãnh đạo.
 3. Không được phạm sai lầm trong quá trình cải cách kinh tế, chính trị.

Câu 28. Những thành tựu của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai có tác động gì đối với phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

 1. Được ủng hộ và cách mạng phát triển mạnh mẽ.
 2. Được ủng hộ và hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 3. Được ủng hộ và hoàn thành cuộc cách mạng tư sản dân quyền.
 4. Được ủng hộ và đánh bại Mĩ – Chính quyền Sài Gòn để thống nhất đất nước.

Câu 29. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu mà Việt Nam có thể rút ra để phát triển kinh tế hiện nay là

 1. xây dựng nền kinh tế thị trường.
 2. xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.
 3. xây dựng nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa.
 4. xây dựng nển kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp.

Câu 30. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu mà Việt Nam có thể rút ra để tăng cường sức mạnh của Nhà nước

 1. tăng cường mối quan hệ với các cường quốc.
 2. mở rộng quan hệ đối ngoại với tất cả các nước.
 3. tăng cường tính dân chủ trong nhân dân.
 4. tăng cường tình đoàn kết trong đảng và trong nhân dân.