Tìm kiếm tài liệu

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 3 – Có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 CHUYÊN ĐỀ : CÁC NƯỚC Á PHI VÀ MĨ LA TINH (1945 – 2000)

Bài 3. CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á

Câu 1: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Bắc Á đều bị

A. Anh- Pháp chiếm làm thuộc địa.

B. chủ nghĩa thực dân nô dịch.

C. chủ nghĩa đế quốc xâm lược.

D. Liên Xô- Trung Quốc chiếm đóng.

Câu 2 :Tháng 12-1978 Đặng Tiểu Bình khởi xướng đường lối:

A. cải tổ đất nước.

B. đổi mới đất nước

C. cải cách- mở cửa.

D. Mở rộng quan hệ đối ngoại.

Câu 3: Ngày 15-10-2003 ở Trung Quốc đã diễn ra sự kiện gì sau:

A. thử thành công bom nguyên tử.

B. phóng thành công vệ tinh nhân tạo

C. phóng thành công tàu “Thần Châu” 5 .

D. phóng thành công tàu “Thần Châu” 3 với chế độ tự động

Câu 4 : Địa vị quốc tế của Trung Quốc ngày càng nâng cao là kết quả của thời kỳ nào?

A. Nội chiến 1946-1949

B. Công cuộc cải cách và mở cửa từ 197 -2000

C. Thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới 1949-1959

D. Trung Quốc những năm không ổn định 1959-1978

Câu 5: Sau 1945 trong bối cảnh của cuộc chiến tranh lạnh bán đảo Triều Tiên đã bị chia cắt thành:

A. hai miền theo vĩ tuyến 16

B. hai miền theo vĩ tuyến 1

C. hai miền theo vĩ tuyến 3

D. hai miền theo vĩ tuyến 54

Câu 6: Tháng 8- 194 , ở phía Nam bán đảo Triều Tiên nhà nước nào sau đây được thành lập.

A. Đại Hàn Dân quốc.

B. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

C. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

D. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa.

Câu 7: Tháng 9- 194 , ở phía Bắc bán đảo Triều Tiên nhà nước nào sau đây được thành lập.

A. Đại Hàn Dân quốc.

B. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

C. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

D. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa.

Câu 8: Từ năm 1946 đến năm 1949 ở Trung Quốc đã diễn ra cuộc nội chiến giữa:

A. Liên Xô và Mĩ.

B. Liên Xô và thế lực thân Mĩ.

C. Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản.

D. Quốc dân Đảng và thế lực thân Mĩ.

Câu 9: Ngày 1-10-1949 nước Cộng hòa Dân Chủ nhân Dân Trung Hoa ra đời là kết quả của

A. Quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc.

B. Quá trình nổi dậy của nhân dân Trung Quốc .

C. Quá trình đàm phán giữa Mĩ và Liên Xô.

D. Cuộc nội chiến 1946-1949 giữa Quốc dân Đảng và Đảng cộng Sản.

Câu 10. Sau thất bại trong cuộc nội chiến, chính quyền Tưởng Giới Thạch phải rút chạy ra Đài Loan và tồn tại ở đó nhờ vào sự giúp đỡ của:

  1. Pháp
  2. Anh.
  3. Liên Xô

Câu 11:

Câu 12: Nội dung nào sau đây không thuộc đường lối đổi mới của Trung Quốc từ 1978?

A. Tiến hành cải cách và mở cửa.

B. Lấy phát triển kinh làm trung tâm.

C. Thực hiện đường lối “ba ngọn cờ hồng”

D. Chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

Câu 13: Sự kiện nào sau đây không thuộc những biến đổi cơ bản của các nước Đông Bắc Á sau năm1945?

A. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.

B. Sự ra đời của hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên.

C. Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa.

D. Một số nước đạt nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước.

Câu 14: Cuộc nội chiến 1950 đến 1953 trên bán đảo Triều Tiên là sản phẩm của

A. mâu thuẫn về kinh tế giữa Liên Xô và Mĩ.

B. mâu thuẫn về chính trị giữa Liên Xô và Mĩ.

C. mâu thuẫn về quyền lợi giữa Liên Xô và Mĩ

D. sự đụng đầu trực tiếp đầu tiên giữa phe TBCN và XHCN

Câu 15: Nội dung nào sau đây không phản ánh ý nghĩa lịch sử sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ?

A. Nâng cao vị thế Trung Quốc trên trường quốc tế.

B. Ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc .

C. Đưa Trung Quốc bước vào kỷ nguyên độc lập tự do.

D. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc.