Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 5 – Có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 5 – Có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 5. CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ CHÂU MỸ LA-TINH

Mức độ nhận biết

Câu 1. Sự kiện đánh dấu chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi là

A. năm 1952 nhân dân Ai Cập lật đổ vương triều Pha-rúc.

B. năm 1960 có 17 nước được trao trả độc lập (Năm châu Phi).

C. năm 1975 với thắng lợi của nhân dân Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la.

D. năm 1990 Cộng hòa Na-mi-bi-a tuyên bố độc lập.

Câu 2. Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là “Năm châu Phi” vì A.châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy”.

B.tất cả các nước ở Châu Phi được trao trả độc lập.

C.phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh nhất .

D.có 17 nước ở Châu Phi được trao trả độc lập.

Câu 3. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi nổ ra sớm nhất ở đâu?

A. Bắc Phi.

B. Nam Phi

C. Trung Phi.

D. Tây Phi

Câu 4. Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân Nam Phi là

A.chủ nghĩa thực dân cũ.

B. chủ nghĩa thực dân mới.

C. chủ nghĩa Apacthai.

D. chủ nghĩa đế quốc.

Câu 5. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu sự chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi là

A.tháng 3- 1990, nước cộng hòa Na-mi-bi-a tuyên bố độc lập

B. tháng 2-1990, chính quyền Nam Phi đã từ bỏ chính sách phân biệt chủng tộc

C.tháng 4-1994, Nen-xơn Man-đê-la trở thành Tổng thống đầu tiên của Nam Phi

D.năm 1993, Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi hoàn toàn thắng lợi.

Câu 6. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ La-tinh đều là

A.thuộc địa của Anh, Pháp

B.thuộc địa kiểu mới của Mĩ

C.những nước hoàn toàn độc lập

D.những nước thực dân kiểu mới

Câu 7. Lãnh tụ đã dẫn dắt cách mạng Cu Ba lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ và từng bước tiến lên CNXH là

 1. Hô-xê-mác-ti.
 2. A-gien-đê
 3. Chê Ghê-va-na
 4. Phi-đen Cax-tơ-rô

Câu 8. Sự kiện đánh dấu Châu Phi đã hoàn thành cuộc đấu tranh đánh đổ nền thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ là

A.Namibia tuyên bố độc lập.

B.Angiêri tuyên bố độc lập.

C.Ăngôla tuyên bố độc lập.

D.Nam Phi tuyên bố độc lập.

Mức độ thông hiểu

Câu 9. Từ những năm 60 đến những năm 0 của thế kỉ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La- tinh diễn ra dưới hình thức nào?

A. Bãi công của công nhân.

B. Đấu tranh chính trị

C. Đấu tranh nghị trường.

D. Đấu tranh vũ trang

Câu 10. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ La-tinh được mệnh danh là “Lục địa bùng cháy” vì:

A.núi lửa thường xuyên hoạt động

B.cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ

C.phong trào giải phóng dân tộc nổ ra dưới nhiều hình thức

D. lần lượt lật đổ chế độ độc tài phản động giành lại chủ quyền dân tộc

Câu 11. Cách mạng Cu Ba thành công đã mở đầu cho phong trào gì ở Mĩ La- tinh

A.đấu tranh vũ trang.

B đấu tranh chính trị.

C. đấu tranh nghị trường.

D đấu tranh đòi ruộng đất của nông dân.

Câu 12. Sự kiện nào được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc Mĩ La tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai?

 1. A. Thắng lợi của cách mạng Cu Ba.
 2. Thắng lợi của cách mạng Ê-cu-a-đo.
 3. Thắng lợi của cách mạng Mê-hi-cô.

Câu 13: Cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập ở các nước Mĩ La tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc đấu tranh

A.Chống chế độ độc tài thân Mĩ.

B. Chống chế độ tay sai Batixta.

C. Chống chủ nghĩa thực dân

D. Chống chính sách phân biệt chủng tộc của Mĩ.

Câu 14: Năm 1975 nhân dân các nước ở Châu Phi đã hoàn thành công cuộc đấu tranh.

A. đánh đổ nền thống trị chủ nghĩa thực dân cũ, giành độc lập dân tộc.

B. đánh đổ nền thống trị chủ nghĩa thực dân mới, giành độc lập dân tộc.

C. đánh đổ nền thống trị chủ nghĩa thực dân cũ, chế độ A-pac-thai.

D. đánh đổ nền thống trị chủ nghĩa thực dân mới, chế độ A-pac-thai.

Câu 15: Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu ba diễn ra trong bối cảnh nào?

A. Mĩ bao vây cấm vận

B. Đất nước đã lật đổ chế độ độc tài Batixta.

C. Mất nguồn viện trợ to lớn từ khi Liên Xô tan rã.

D.Trong cuộc chiến đấu tiêu diệt đội quân đánh thuê của Mĩ tại bãi biển Hi-rôn.

Câu 16: CuBa được mệnh danh là

A. lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc Mĩ latinh

B. lá cờ đầu trong phong trào đấu tranh ở khu vực Mĩ latinh

C. lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Mĩ D.lá cờ đầu trong phong trào chống chủ nghĩa thực dân Mĩ latinh

Mức độ vận dụng

Câu 17: Nước nào ở châu Phi phong trào giải phóng dân tộc của có ảnh hưởng từ Chiến thắng Điện Biên Phủ -1954 ở Việt Nam ?

A. Ai Cập.

B. Tuy-ni-di.

C. Ăng-gô-la.

D. An-giê-ri

Câu 18. Tội ác lớn nhất của chủ nghĩa A-pác-thai đối với nhân dân Nam Phi là gì?

A. Bóc lột tàn bạo người da đen.

B. Gây chia rẽ nội bộ người Nam Phi.

C. Tước quyền tự do của người da đen.

D. Phân biệt chủng tộc và kì thị chủng tộc đối với người da đen.

Câu19:Câu nói nào sau đây thể hiện tình đoàn kết của nhân dân Cu Ba đối với nhân dân Việt Nam?

A. Các đồng chí hãy phất cao lá cờ này tại sào huyệt Sài Gòn.

B.Vì Việt Nam nhân dân Cu Ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình.

C.Vì Việt Nam nhân dân Cu Ba sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình.

D. Vì Việt Nam nhân dân Cu Ba sẵn sàng hiến dâng cả tính mạng của mình.

Câu 20: Câu nói : Các đồng chí hãy phất cao lá cờ này tại sào huyệt Sài Gòn của Phi

đen Cátxtơrô ra đời trong bối cảnh nào?

A. đến thăm Sài Gòn.

B. đến thăm Hà Nội.

C. đến thăm Quảng Trị.

D. đến thăm Quảng Bình.

35

Câu 21: Nét tương đồng về thể chế chính trị của CuBa và Việt Nam là gì? A. là nước XHCN do Đảng Cộng sản lãnh đạo B.

Câu 22. Nét tương đồng về hình thức đấu tranh của cách mạng Cu Ba năm 1959 với cách mạng tháng Tám 1945 của Việt Nam

A. Đấu tranh ngoại giao

B. Đấu tranh chính trị

C. Đấu tranh vũ trang

D. Khởi nghĩa từng phần

Câu 23: Thắng lợi của cách mạng Cu Ba năm 1959 đối với phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh

A. giúp xây dựng đất nước

B. đưa cách mạng đi lên

C. phát triển và giành thắng lợi

D. phong trào ngày càng phát triển và giành nhiều thắng lợi.

Câu 24: Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi có gì khác so với Mĩ la tinh về hình thức đấu tranh?

 1. Đấu tranh vũ trang.
 2. Đấu tranh chính trị .
 3. Đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang.
 4. Đấu tranh vũ trang kết hợp với chính trị.

Mức độ vận dụng cao

Câu 25: N.Manđêla có vai trò như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi

A. Là người tích cực đấu tranh chống chế độ Apacthai.

B. Là người lãnh đạo đấu tranh chống chế độ Apacthai.

C. Là người lãnh đạo nhân dân và tích cực đấu tranh chống chế độ Apacthai.

D. Là người chỉ đạo nhân dân và tích cực đấu tranh chống chế độ Apacthai.

Câu 26: Nhận xét nào dưới đây phản ánh đúng mức độ giành độc lập trong phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai?

 1. đều nhau.
 2. giống nhau
 3. không đồng đều.
 4. không đều nhau

D. Mức độ độc lập và sự phát triển của các nước sau độc lập không đều nhau.

Câu 27: Nhận định nào sau đây không đúng về giai cấp vô sản trong phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai?

 1. trưởng thành.
 2. chưa trưởng thành.
 3. không đủ sức lãnh đạo.
 4. trưởng thành nhưng không đủ sức lãnh đạo.

Câu 28 : Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng ý nghĩa bản Hiến pháp tháng11- 1993 của Nam Phi

A. chính thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc.

B. chính thức xóa bỏ chủ nghĩa thực dân cũ.

C. chính thức xóa bỏ chủ nghĩa thực dân mới.

D. chính thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Câu 29: Nhận định nào sau đây đánh giá đúng vai trò của Phi đen Cátxtơrô đối với phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh?

A. Là người đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc

B. Là người lãnh đạo đấu tranh chống chế độ độc tài Batixta.

C. Là người tích cực đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc.

D. Là người lãnh đạo nhân dân đấu tranh lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ.

Câu 30: Biến động nào của tình hình thế giới những năm 19 9-1991 tạo bất lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh? A. Sự vươn lên của Tây Âu

B. Sự sụp đổ trật tự hai cực Ianta.

C. Xô- Mĩ tuyên bố kết thúc chiến tranh lạnh.

D. Sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu.