Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 7 – Có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 7 – Có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 BÀI 7.TÂY ÂU

CÂU HỎI MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT

Câu 1: Kế hoạch Mác-san (6/1947) còn được gọi là

A. kế hoạch khôi phục châu Âu.

B. kế hoạch phục hưng kinh tế các nước châu Âu

C. kế hoạch phục hưng châu Âu

D. kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu

Câu 2.Tính đến năm 2007, liên minh châu Âu (EU) bao gồm bao nhiêu nước thành viên?

  1. 25 nước thành viên
  2. 26 nước thành viên.
  3. 27 nước thành viên.
  4. 2 nước thành viên.

Câu 3.Định ước Henxiki được kí kết giữa các nước châu Âu và nước nào?

A. Mĩ và Ôtxtrâylia.

B. Ôtxtrâylia và Pháp.

C. Can na đa và Hà Lan.

D. Mĩ và Canađa

Câu 4. Đồng tiền chung châu Âu (EURO) chính thức được sử dụng ở nhiều nước EU vào thời gian nào?

A.1-12-1991

B.1-1-1993

C.1-1-1999

D.1-1-2002

CÂU HỎI MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU

Câu 1: Nguyên nhân cơ bản thúc đẩy nền kinh tế các nước Tây Âu phát triển

A. áp dụng những thành tựu KHKT hiện đại vào trong sản xuất

B. nhà nước đóng vai trò lớn trong việc quản lí ,điều tiết,thúc đẩy nền kinh tế

C. tận dụng các cơ hội bên ngoài để phát triển

D. sự nổ lực ,bóc lột của các nhà tư bản đối với công nhân trong và ngoài nước

Câu 2.Trong giai đoạn 1950-1973, nhiều thuộc địa của Anh, Pháp, Hà Lan tuyên

bố độc lập, đánh dấu thời kì

A. “phi thực dân ”.

B. “ thực dân hóa”.

C. “phi thực dân hóa”.

D. “nhất thể hóa”.

Câu 3. Liên minh châu Âu (EU) ra đời không chỉ nhằm hợp các liên minh giữa các nước thành viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ mà còn

A. cả trong lĩnh vực chính trị và an ninh chung.

B. cả trong lĩnh vực chính trị, đối ngoại và an ninh chung.

C. cả trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh chung.

D. cả trong lĩnh vực chính trị và đối ngoại.

Câu 4. Nguyên nhân nào không thúc đẩy nền kinh tế Tây Âu phát triển ?

A. Áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật

B.Các công ti, tập đoàn tư bản có sức sản xuất và cạnh tranh hiệu quả.

C.Vai trò điều tiết kinh tế có hiệu quả của nhà nước.

Câu 5.Quan hệ Việt Nam-EU ( thiết lập 1990) diễn ra trên những lĩnh vực nào ?

A.Trên tất cả các lĩnh vực theo chiều sâu.

B.Trên lĩnh vực công nghiệp và thủy sản.

C. Trên lĩnh vực công nghệ và giáo dục.

D.Trên lĩnh vực nông nghiệp và dầu khí.

D.Tận dụng cơ hội bên ngoài để phát triển đất nước .

CÂU HỎI MỨC ĐỘ VẬN DỤNG

Câu 1.Sự kiện nào chứng tỏ tâm điểm đối đầu giữa 2 cực Xô-Mĩ ở châu Âu?

A.Sự hình thành hai nhà nước trên lãnh thổ Đức với hai chế độ chính trị khác nhau.

B.Sự ra đời của “kế hoạch Mácsan”, Mĩ viện trợ cho các nước Tây Âu khôi phục kinh tế.

C.Sự ra đời của “ Hội đồng tương trợ kinh tế” thúc đẩy sự phát triển kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa.

D.Sự ra đời của “ Tổ chức Hiệp ước Vascsava” giữ gìn hòa bình, an ninh châu Âu và thế giới.

Câu 2.Việc sử dụng đồng tiền chung châu Âu ((EURO) ở nhiều nước EU có tác dụng quan trọng gì?

A. Thống nhất tiền tệ, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

B. Thuận lợi trao đổi mua bán giữa các nước

C.Thống nhất chế độ đo lường và dễ dàng trao đổi mua bán.

D. Thống sự kiểm soát tài chính của các nước.

Câu 3.Điểm nổi bật nhất trong chính sách đối ngoại của liên minh châu Âu sau chiến tranh lạnh?

A.Mở rộng hợp tác với các nước trên thế giới.

B.Liên minh chặt chẽ với Mĩ.

C.Liên minh chặt chẽ với Nga.

D.Liên minh với các nước Đông Nam Á.

Câu 4. Mục tiêu của tổ chức Liên minh Châu Âu (EU) khác với tổ chức Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) điểm nào? A.Liên kết về kinh tế và quân sự

B.Liên kết về tiền tệ và chính trị

C.Liên kết về kinh tế – chính trị

D. Liên kết về kinh tế văn hóa

CÂU HỎI MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO

Câu 1.Sự kiện Anh muốn rời Liên minh châu Âu (2016) đã tác động như thế nào đến tình hình chung của liên minh Châu Âu?

A. Làm đảo lộn nền kinh tế tài chính của khu vực.

B. Gây khó khăn trong việc quan hệ thương mại của khu vực.

C.Gây khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa Anh và khu vực.

D.Gây khó khăng trong quan hệ trao đổi về tài chính trong khu vực.

Câu 2.Tổ chức Liên minh Châu Âu ra đời cùng với xu hướng chung nào của thế giới?

A. Đối thoại hợp tác của các nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

B. Đối đầu của các nước tư bản chủ nghĩa và các nước xã hội chủ nghĩa.

C.Các tổ chức liên kết khu vực xuất hiện ngày càng nhiều.

D. Xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ.

Câu 3. Vì sao nói “Liên minh Châu Âu là tổ chức liên kết khu vực lớn nhất hành tinh”?

A.Số lượng thành viên nhiều

B.Quan hệ với hầu hết các quốc gia trên thế giới

C.Kết nạp tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị.

D.Chiếm khoảng ¼ GDP của toàn thế giới