Tìm kiếm tài liệu

Chia cho số có ba chữ số trang 86 sgk Toán lớp 4

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 bài Chia cho số có ba chữ số trong SGK trang 86 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 86 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính

a) 2120 : 424

1935 : 354

b) 6420 : 321

4957 : 165

Lời giải:

a.

Có thể ước lượng thương trong phép chia đầu như sau:

– Che đi hai chữ số 20 ở số bị chia và 24 ở số chia để còn lại 21 : 4 được 5

– Thử lại: 5 x 424 = 2120 (đúng)

• Với phép chia thứ hai, có thể che 35 và 54 để còn lại 19 : 3 được 6

– Thử lại: 6 x 354 = 2124 > 1935 nên giá trị lớn quá. Ta giảm xuống còn 5

– Thử lần nữa: 5 x 354 = 1770

1935 – 1770 = 165 < 354 (đúng)

Đặt tính rồi tính 2120 : 424 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 86 SGK Toán 4): Tính giá trị của biểu thức:

a) 1995 x 253 + 8910 : 495

b) 8700 : 25 : 4

Lời giải:

a) 1995 x 253 + 8910 : 495 = 504735 + 18 = 504753

b) 8700 : 25 : 4 = 8700 : (25 x 4) = 8700 : 100 = 87

Bài 3 (trang 86 SGK Toán 4): Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128m vải. Trung bình mỗi ngày của hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày ?

Lời giải:

Cửa hàng thứ nhất bán hết trong số ngày là :

7128 : 264 = 27 (ngày)

Cửa hàng thứ hai bán hết trong số ngày là :

7128 : 297 = 24 (ngày)

Vậy cửa hàng thứ 2 bán hết sớm hơn và sớm hơn số ngày là :

27 – 24 = 3 ( ngày )

Đáp số : 3 ngày