Tìm kiếm tài liệu

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 82 sgk Toán lớp 4

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 bài Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trong SGK trang 82 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 82 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính :

a. 4674 : 82

2488 : 35

b. 5781 : 47

9146 : 72

Lời giải:

a)

Trong phép chia 2488 : 35 có thể ước lượng thương ở lượt chia đầu 248 : 35 = ?

– Che 8 và 5 để có 24 : 3 = 8

– Thử lại 8 x 35 = 280 > 248

– Vậy giá trị 8 quá lớn và phải giảm xuống 7

– Thử lần 2 : 7 x 35 = 245, 248 – 245 = 3 < 35

– Vậy 248 : 35 được 7…

Đặt tính rồi tính 4674 : 82 | Để học tốt Toán 4Đặt tính rồi tính 4674 : 82 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 82 SGK Toán 4): Người ta đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá gồm 12 cái). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu bút chì và còn thừa mấy bút chì?

Lời giải:

Thực hiện phép chia: 3500 : 12 = 291 (dư 8)

Vậy người ta đóng gói được 291 tá bút chì và còn thừa 8 bút chì

Bài 3 (trang 82 SGK Toán 4): Tìm x:

a. 75 x x = 1800

b. 1855 : x = 35

Lời giải:

a. Ta có:

75 × x = 1800

x = 1800 : 75

x = 24

b) Ta có:

1855 : x = 35

x = 1855 : 35

x = 53

Đáp số:

a. x = 24,

b. x = 53