Tìm kiếm tài liệu

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 84 sgk Toán lớp 4

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2 bài Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trong SGK trang 84 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 84 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính:

a. 23 576 : 56

31 628 : 48

b. 18 510 : 15

42 546 : 37

Lời giải:

Đặt tính rồi tính 23 576 : 56 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 84 SGK Toán 4): Mỗi vận động viên đua xe đạp trong 1 giờ 15 phút đi được 38 km 400m. Hỏi trung bình mỗi phút người đó đi được bao nhiêu mét?

Lời giải:

Tóm tắt: 1 giờ 15 phút : 38 km 400 m

1 phút : …m?

Đổi đơn vị: 1 giờ 15 phút = 75 phút

38 km 400 m = 38 400m

Trung bình mỗi phút người đó đi được: 38 400 : 75 = 512 (m)

Đáp số: 512 mét