Tìm kiếm tài liệu

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 trang 80 sgk Toán lớp 4

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 bài Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 trong SGK trang 80 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 80 SGK Toán 4): Tính

a) 420 : 60

4500 : 500

b) 85000 : 500

92000 : 400

Lời giải:

a) 420 : 60 = 42 : 6 = 7

4500 : 500 = 45 : 5 = 9

b) 85000 : 500 = 850 : 5 = 170

92000 : 400 = 920 : 4 = 230

Bài 2 (trang 80 SGK Toán 4): Tìm x:

a) x x 40 = 25600;

b) x x 90 = 37800

Lời giải:

a) x x 40 = 25600

x = 25600 : 40

x = 640

b) x x 90 = 37800

x = 37800 : 90

x= 420

Bài 3 (trang 80 SGK Toán 4): Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi

a) Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?

b) Nếu mỗi toa xe chở được 30 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?

Lời giải:

a) Nếu mỗi toa xe chở 20 tấn hàng thì cần có số toa xe là:

180 : 20 = 9 (toa)

b) Nếu mỗi toa xe chở 30 tấn hàng thì cần có số toa xe là:

180 : 30 = 6 (toa)

Đáp số: a. 9 toa xe

b. 6 toa xe