Công thức, lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Phương trình đường thẳng Pdf

Công thức, lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Phương trình đường thẳng Pdf

Công thức, lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Phương trình đường thẳng có đáp án chi tiết

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. Phương trình đường thẳng:
II. Góc:
III. Khoảng cách:
IV. Các dạng toán thường gặp:
B. KỸ NĂNG CƠ BẢN
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
D. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Download Ebook : PDF