Công thức, lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Phương trình mặt cầu Pdf

Công thức, lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Phương trình mặt cầu có đáp án chi tiết
NHÓM 8.2 : PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1/ Định nghĩa
3/ Vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng
4/ Vị trí tương đối giữa mặt cầu và đường thẳng
5/ Điều kiện tiếp xúc
B. KỸ NĂNG CƠ BẢN
Dạng 1: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU
Dạng 2 : SỰ TƯƠNG GIAO VÀ SỰ TIẾP XÚC
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Download Ebook : PDF