Công thức, lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Phương trình mặt phẳng Pdf

Công thức, lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Phương trình mặt phẳng có đáp án chi tiết
Chủ đề 8.3: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
A. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT
I. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
II. Phương trình tổng quát của mặt phẳng
III.Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.
IV.Góc giữa hai mặt phẳng
V. Một số dạng bài tập về viết phương trình mặt phẳng
VI.Các ví dụ
B. BÀI TẬP
C. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Download Ebook : PDF