Công thức, lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Tọa độ trong không gian Pdf

Công thức, lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Tọa độ trong không gian có đáp án chi tiết
A. LÝ THUYẾT
1. Hệ trục tọa độ trong không gian
2. Tọa độ của vectơ
3. Tọa độ của điểm
4. Tích có hướng của hai vectơ
5. Một vài thao tác sử dụng máy tính bỏ túi (Casio Fx570 Es Plus, Casio Fx570 Vn Plus, Vinacal 570
Es Plus )
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Download Ebook : PDF