Đáp án từ bộ GD đề thi tốt nghiệp THPT QG môn Địa năm 2021 (Full mã đề)

Tổng hợp đáp án chính thức từ bộ giáo dục đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2021 môn Địa Lí bao gồm tất cả các mã đề: 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324.

Đáp án chính thức:

Đáp án từng mã đề:

Mã đề: 301

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. C 73. B 74.B 75. 76. 77. 78. 79. 80.

 

Mã đề: 302

41. C 42. D 43. C 44.  D 45.A 46. C 47.A 48.B 49. D 50. D
51.B 52. C 53. C 54. C 55. B 56. B 57. C 58. A 59. B 60. A
61. B 62. B 63.A 64.C 65. B 66.B 67.A 68. C 69. C 70. A
71. C 72. A 73. A 74. B 75. C 76. A 77. C 78. B 79. A 80. B

 

Mã đề:  303

41.D 42.C 43.A 44. B 45. C 46. B 47. A 48. C 49. C 50. C
51. A 52. C 53. D 54. B 55. C 56. B 57. D 58. A 59. D 60. A
61. D 62. C 63. A 64. C 65. A 66. A 67. C 68. D 69. C 70. C
71. A 72. C 73. D 74. D 75. D 76. C 77. A 78. D 79. D 80. A

Mã đề: 304

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

 

Mã đề: 305

41. C 42. D 43. D 44. A 45. A 46. C 47.C 48. B 49.A 50. D
51.D 52. B 53. A 54. A 55. D 56. A 57. B 58. C 59. C 60. D
61. D 62. A 63. A 64. D 65. B 66. B 67. D 68. A 69. C 70. A
71. C 72. C 73. B 74. B 75. A 76. A 77. C 78. D 79. B 80. C

 

Mã đề: 306

41. B 42. B 43. B 44. A 45. B 46. C 47. C 48. D 49. B 50. D
51. C 52. C 53. C 54. D 55. B 56. A 57. B 58. D 59. A 60. B
61. C 62. B 63. A 64. D 65. B 66. B 67. D 68. D 69. B 70. C
71. B 72. C 73. B 74. D 75. D 76. D 77. C 78. C 79. D 80. D

Mã đề: 307

41. B 42. B 43. C 44. A 45. D 46. A 47. C 48. A 49. A 50. B
51. B 52. D 53. D 54. B 55. A 56. D 57. C 58. D 59. B 60. A
61. A 62. A 63. C 64. C 65. A 66. B 67. C 68. D 69. C 70. D
71. C 72. D 73. C 74. D 75. D 76. C 77. C 78. A 79. B 80. A

 

Mã đề: 308

41. C 42. B 43. A 44. C 45. C 46. A 47. C 48. A 49. C 50. C
51. A 52. A 53. B 54. A 55. D 56. A 57. A 58. B 59. D 60. C
61. D 62. B 63. B 64. B 65.D 66. D 67. C 68.D 69. D 70. C
71. D 72. B 73. B 74. D 75.D 76.B 77. B 78. C 79.B 80. B

 

Mã đề: 309

41. C 42. B 43. A 44. B 45. A 46. D 47. C 48. D 49. C 50. C
51. D 52. A 53. C 54. D 55. B 56. D 57. B 58. B 59. A 60. A
61. D 62. A 63. B 64. D 65. A 66. C 67. A 68. C 69. C 70. B
71. B 72. B 73. A 74. C 75. C 76. D 77. D 78. A 79. B 80. D

Mã đề: 310

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

 

Mã đề: 311

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

 

Mã đề: 312

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề: 313

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

 

Mã đề: 314

41. D 42. B 43.D 44. D 45.B 46. D 47. C 48. D 49. C 50. C
51. A 52. D 53. B 54. D 55. C 56. A 57. A 58. D 59. B 60. A
61. B 62. A 63. C 64. C 65. D 66. A 67. C 68. A 69. C 70. B
71. D 72. D 73. B 74. A 75. B 76. C 77. A 78. B 79. A 80. C

 

Mã đề: 315

41. C 42.C 43. C 44. B 45. C 46. B 47. C 48. C 49. D 50. A
51. B 52. A 53. C 54. B 55. C 56. A 57. B 58. D 59. A 60. D
61. D 62. C 63. B 64. A 65. A 66. B 67. A 68. A 69. D 70. B
71. D 72. B 73. C 74. D 75. A 76. A 77. A 78. A 79. B 80. D

Mã đề: 316

41. A 42. B 43.C 44. D 45. C 46. D 47. B 48. A 49. B 50. B
51. A 52. D 53. A 54. B 55. C 56. D 57. C 58. C 59. D 60. A
61. D 62. D 63. D 64. C 65. D 66. A 67. 68. C 69. A 70. B
71. D 72. C 73. C 74. B 75. C 76. B 77. A 78. D 79. C 80. C

 

Mã đề: 317

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

 

Mã đề: 318

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề: 319

41. B 42. C 43. D 44. A 45. A 46. A 47. D 48. B 49. A 50. D
51. C 52. A 53. C 54. D 55. A 56. D 57. C 58. B 59. C 60. B
61. C 62. C 63. A 64. A 65. D 66. A 67. B 68. D 69. B 70. A
71. C 72. C 73. D 74. B 75. B 76. B 77. A 78. D 79. C 80. D

 

Mã đề: 320

41. B 42. A 43. D 44. A 45. A 46. A 47. D 48. C 49. D 50. B
51. B 52. C 53. D 54. C 55. B 56. B 57. D 58. D 59. B 60. C
61. A 62. C 63. D 64. D 65. A 66. A 67. B 68. D 69. D 70. A
71. C 72. C 73. C 74. C 75. C 76. A 77. C 78. C 79. A 80. C

 

Mã đề: 321

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề: 322

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

 

Mã đề: 323

41. B 42. C 43. D 44. B 45. C 46. A 47. C 48. A 49. A 50. A
51. A 52. D 53. C 54. D 55. A 56. A 57. B 58. C 59. B 60. B
61. D 62. D 63. C 64. C 65. A 66. C 67. D 68. B 69. C 70. A
71. A 72. B 73. B 74. D 75. C 76. A 77. B 78. C 79. C 80. D

Mã đề: 324

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Đề thi tốt tốt nghiệp THPT môn Địa Mã đề 315

Đáp án đề thi môn Địa lí thi tốt nghiệp thpt quốc gia 2021 full mã đề

Đáp án đề thi môn Địa lí thi tốt nghiệp thpt quốc gia 2021 full mã đề

Đáp án đề thi môn Địa lí thi tốt nghiệp thpt quốc gia 2021 full mã đề

Đáp án đề thi môn Địa lí thi tốt nghiệp thpt quốc gia 2021 full mã đề

Đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT 2021

Các môn Khoa học tự nhiên (KHTN)

Các môn Khoa học xã hội (KHXH):

Đáp án 3 môn bắt buộc:

Tải trọn bộ đáp án chính thức từ bộ giáo dục tất cả các môn: Đáp án.PDF