Đáp án từ bộ GD đề thi tốt nghiệp THPT QG môn Sinh năm 2021

Tổng hợp đáp án chính thức từ bộ giáo dục đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2021 môn Sinh Học bao gồm tất cả các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Đáp án chính thức từ bộ GD

Đáp án từng mã đề

Mã đề: 201

81.A 82.B 83.D 84.A 85.C 86.C 87.C 88.A 89.B 90.A
91.D 92.D 93.D 94.B 95.B 96.D 97.B 98.C 99.B 100.D
101.D 102.B 103.D 104.C 105.C 106.C 107.B 108.C 109.B 110.C
111.B 112.B 113.A 114.B 115.C 116.D 117.C 118.D 119.B 120.D

 

Mã đề: 202

81.C 82.B 83.A 84.B 85.C 86.B 87.D 88.D 89.C 90.C
91.C 92.D 93.D 94.A 95.C 96.A 97.C 98.A 99.C 100.C
101.D 102.D 103.A 104.A 105.D 106.B 107.A 108.A 109.D 110.B
111.A 112.D 113.D 114.A 115.B 116.B 117.D 118.A 119.D 120.B

 

Mã đề: 203

81.C 82.B 83.D 84.B 85.A 86.A 87.C 88.B 89.A 90.A
91.C 92.D 93.C 94.B 95.A 96.C 97.C 98.A 99.A 100.D
101.C 102.D 103.A 104.D 105.C 106.D 107.D 108.D 109.A 110.A
111.A 112.C 113.C 114.D 115.B 116.D 117.C 118.D 119.B 120.C

Mã đề: 204

81.B 82.B 83.A 84.A 85.A 86.A 87.A 88.D 89.A 90.C
91.A 92.C 93.C 94.A 95.B 96.B 97.C 98.A 99.B 100.C
101.D 102.D 103.C 104.C 105.D 106.D 107.B 108.D 109.D 110.B
111.D 112.A 113.D 114.D 115.A 116.B 117.C 118.B 119.C 120.A

 

Mã đề: 205

81.B 82.A 83.D 84.D 85.B 86.C 87.B 88.B 89.A 90.A
91.B 92.A 93.C 94.D 95.D 96.C 97.B 98.B 99.C 100.A
101.A 102.B 103.D 104.B 105.C 106.A 107.C 108.C 109.C 110.D
111.C 112.D 113.C 114.D 115.A 116.C 117.A 118.D 119.D 120.D

Mã đề: 206

81.C 82.A 83.B 84.B 85.C 86.D 87.C 88.A 89.C 90.C
91.A 92.A 93.B 94.D 95.D 96.D 97.C 98.C 99.D 100.D
101.B 102.D 103.A 104.B 105.B 106.B 107.A 108.B 109.C 110.C
111.D 112.B 113.A 114.A 115.A 116.A 117.D 118.A 119.B 120.B

Mã đề: 207

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Mã đề: 208

81.B 82.A 83.A 84.C 85.A 86.D 87.A 88.B 89.A 90.B
91.B 92.B 93.D 94.C 95.B 96.C 97.B 98.A 99.A 100.C
101.B 102.C 103.D 104.C 105.D 106.D 107.D 108.A 109.D 110.C
111.B 112.B 113.C 114. 115.C 116.A 117.D 118.A 119.D 120.B

 

Mã đề: 209

81.A 82.D 83.B 84.C 85.A 86.B 87.A 88.B 89.B 90.A
91.C 92.D 93.C 94.C 95.D 96.C 97.B 98.C 99.A 100.D
101.A 102.C 103.B 104.D 105.A 106.A 107.B 108.A 109.D 110.D
111.D 112.A 113.B 114.D 115.C 116.D 117.B 118.C 119.B 120.C

Mã đề: 210

81.C 82.A 83.D 84.D 85.B 86.D 87.B 88.A 89.D 90.B
91.B 92.A 93.D 94.B 95.D 96.D 97.C 98.D 99.D 100.C
101.A 102.A 103.C 104.B 105.B 106.A 107.D 108.A 109.A 110.B
111.A 112.D 113.D 114.C 115.B 116.B 117.A 118.C 119.B 120.A

 

Mã đề: 211

81.D 82.B 83.B 84.C 85.C 86.A 87.C 88.D 89.C 90.C
91.A 92.A 93.D 94.D 95.C 96.A 97.B 98.A 99.D 100.D
101.B 102.A 103.C 104.B 105.B 106.C 107.C 108.D 109.D 110.D
111.B 112.B 113.A 114.B 115.A 116.B 117.B 118.A 119.D 120.A

Mã đề: 212

81.C 82.C 83.A 84.D 85.A 86.A 87.D 88.C 89.B 90.C
91.C 92.B 93.D 94.C 95.A 96.B 97.C 98.B 99.D 100.D
101.B 102.B 103.D 104.B 105.D 106.B 107.A 108.C 109.A 110.D
111.D 112.A 113.B 114.C 115.D 116.B 117.A 118.B 119.D 120.C

Mã đề: 213

81.A 82.A 83.C 84.C 85.A 86.D 87.D 88.D 89.A 90.B
91.B 92.C 93.D 94.D 95.A 96.A 97.D 98.C 99.B 100.C
101.B 102.C 103.B 104.C 105.C 106.D 107.A 108.B 109.B 110.B
111.D 112.C 113.A 114.D 115.C 116.D 117.C 118.D 119.A 120.A

Mã đề: 214

81.B 82.A 83.C 84.C 85.A 86.D 87.A 88.A 89.C 90.B
91.C 92.D 93.A 94.D 95.B 96.B 97.A 98.D 99.A 100.B
101.A 102.C 103.A 104.A 105.D 106.D 107.B 108.D 109.D 110.A
111.B 112.B 113.D 114.B 115.A 116.B 117.A 118.D 119.B 120.C

Mã đề: 215

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Mã đề: 216

81.C 82.D 83.D 84.B 85.A 86.D 87.B 88.A 89.B 90.A
91.C 92.C 93.D 94.A 95.A 96.C 97.D 98.D 99.D 100.A
101.C 102.C 103.B 104.A 105.B 106.C 107.D 108.A 109.B 110.A
111.D 112.B 113.A 114.D 115.C 116.A 117.A 118.C 119.C 120.B

Mã đề: 217

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Mã đề: 218

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Mã đề: 219

81.C 82.B 83.D 84.A 85.B 86.C 87.C 88.B 89.D 90.B
91.A 92.D 93.A 94.C 95.A 96.C 97.C 98.D 99.D 100.B
101.B 102.D 103.D 104.B 105.B 106.C 107.D 108.B 109.B 110.C
111.B 112.B 113.D 114.D 115.B 116.C 117.C 118.C 119.D 120.D

 

Mã đề: 220

81.C 82.D 83.D 84.A 85.B 86.D 87.C 88.A 89.D 90.C
91.C 92.B 93.B 94.B 95.C 96.B 97.A 98.B 99.B 100.B
101.A 102.C 103.A 104.B 105.A 106.B 107.C 108.C 109.C 110.A
111.D 112.C 113.C 114.B 115.C 116.B 117.A 118.A 119.B 120.B

 

Mã đề: 221

81.D 82.A 83.A 84.D 85.C 86.B 87.B 88.B 89.D 90.B
91.A 92.B 93.C 94.B 95.D 96.C 97.B 98.A 99.D 100.C
101.A 102.B 103.D 104.D 105.C 106.A 107.D 108.D 109.D 110.C
111.A 112.C 113.C 114.D 115.C 116.C 117.D 118.D 119.D 120.A

Mã đề: 222

81.A 82.A 83.B 84.B 85.D 86.C 87.C 88.A 89.C 90.C
91.A 92.D 93.A 94.C 95.D 96.D 97.D 98.B 99.D 100.D
101.B 102.A 103.B 104.A 105.B 106.C 107.A 108.A 109.D 110.D
111.C 112.A 113.C 114.B 115C. 116.D 117.C 118.B 119.B 120.D

Mã đề: 223

81.C 82.D 83.B 84.B 85.C 86.A 87.C 88.A 89.C 90.C
91.C 92.D 93.D 94.A 95.C 96.B 97.B 98.A 99.B 100.B
101.D 102.D 103.D 104.B 105.C 106.A 107.B 108.D 109.C 110.B
111.A 112.D 113.A 114.D 115.B 116.A 117.A 118.B 119.A 120.C

 

Mã đề: 224

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.


Đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 202

Đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp thpt 2021 (full mã đề)

Đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp thpt 2021 (full mã đề)

Đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp thpt 2021 (full mã đề)

Đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp thpt 2021 (full mã đề)

Đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT 2021

Các môn Khoa học tự nhiên (KHTN)

Các môn Khoa học xã hội (KHXH):

Đáp án 3 môn bắt buộc:

Tải trọn bộ đáp án chính thức từ bộ giáo dục tất cả các môn: Đáp án.PDF