Đáp án từ bộ GD đề thi tốt nghiệp THPT QG môn Sử năm 2021 (Full mã đề)

Tổng hợp đáp án chính thức từ bộ giáo dục đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2021 môn Lịch Sử bao gồm tất cả các mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

Đáp án chính thức từ bộ GD

Đáp án từng mã đề

Mã đề: 301

1. D 2. A 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. D 9. B 10. D
11. C 12. C 13. A 14. D 15. A 16. B 17. C 18. D 19. C 20. B
21. C 22. A 23. D 24. B 25. D 26. A 27. D 28. C 29. B 30. D
31. C 32.  D 33.  A 34.  C 35.  B 36.  A 37.  D 38.  B 39.  C 40.  A

 

Mã đề: 302

1. D 2. A 3. B 4. D 5. A 6. D 7. A 8. C 9. C 10. B
11. A 12. B 13. B 14. C 15. D 16. A 17. C 18. A 19. C 20. B
21. A 22. D 23. B 24. A 25. D 26. D 27. B 28. A 29. A 30. D
31. C 32.  C 33.  B 34.  D 35.  D 36.  C 37.  D 38.  B 39.  D 40.  C

 

Mã đề: 303

1. B 2. C 3. C 4. C 5. A 6. D 7. B 8.C 9. A 10. B
11. C 12. C 13. D 14. A 15. B 16. B 17. D 18.B 19. D 20. C
21. A 22. B 23. B 24. D 25. C 26. A 27. A 28. D 29. B 30. B
31. C 32.  C 33.  D 34.  D 35.  A 36. B 37.  D 38.  A 39.  B 40.  D

Mã đề: 304

1. D 2.C 3.C 4.B 5.A 6.B 7.A 8.A 9.A 10.B
11.C 12. A 13.D 14.C 15. D 16.C 17.A 18.C 19. D 20. D
21.B 22.D 23.C 24. B 25.A 26.A 27. C 28. D 29. B 30. B
31. C 32.  C 33. A 34. A 35. B 36. A 37. C 38. B 39.D 40.  B

 

Mã đề: 305

1. B 2. B 3. D 4. B 5. A 6. C 7. B 8.D 9. A 10. C
11. B 12. C 13. C 14. D 15. C 16. A 17. B 18.C 19. D 20. A
21. B 22. D 23. C 24. D 25. C 26. B 27. D 28. D 29. D 30. C
31. D 32.  B 33.  D 34.  D 35.  C 36.  B 37.  C 38.  D 39.  B 40.  D

 

Mã đề: 306

1. D 2. A 3. D 4. A 5. D 6. A 7. B 8. B 9. B 10. C
11. A 12. A 13. C 14. D 15. D 16. B 17. A 18. C 19. D 20. B
21. D 22. A 23. D 24. D 25. A 26. B 27. C 28. C 29. A 30. D
31. D 32.  B 33.  B 34.  C 35.  C 36.  C 37.  B 38.  A 39.  C 40.  C

Mã đề: 307

1. C 2. A 3.A 4. C 5. D 6.B 7. A 8. C 9. C 10. D
11.D 12. B 13.B 14. C 15. A 16.A 17. C 18. D 19. A 20. A
21. B 22. D 23. A 24. B 25. B 26. D 27. A 28. C 29. D 30. D
31. A 32.  B 33.  B 34.  A 35.  B 36.  C 37.  B 38.  D 39.  C 40.  B

Mã đề: 308

1. D 2. C 3. A 4. C 5. A 6.B 7. A 8.A 9. C 10. D
11. C 12. B 13. B 14. A 15. A 16.B 17. A 18.A 19. B 20. D
21. A 22. B 23. D 24. B 25. D 26. D 27. D 28. B 29. B 30. A
31. A 32. D 33. D 34. D 35. B 36. D 37.  B 38.  D 39.  D 40.  A

 

Mã đề: 309

1. C 2. A 3. C 4. D 5. D 6. C 7. C 8. C 9. D 10.A
11. B 12. B 13. C 14. A 15. A 16. C 17. D 18. B 19. B 20. C
21. C 22. D 23. D 24. B 25. A 26. A 27. D 28. D 29. A 30. A
31. B 32.  B 33.  D 34.  D 35.  A 36.  C 37.  C 38.  B 39.  B 40.  D

Mã đề: 310

1. D 2. A 3. B 4. B 5. C 6. A 7. A 8. D 9. C 10. D
11. C 12. A 13. D 14. B 15. B 16. D 17. B 18. B 19. B 20. C
21. D 22. B 23. C 24. B 25. D 26. D 27. B 28. D 29. D 30. B
31. C 32.  C 33.  C 34.  B 35.  C 36.  B 37.  D 38.  C 39.  C 40.  B

 

Mã đề: 311

1. B 2. D 3. C 4. D 5. D 6.C 7. D 8. A 9. C 10. A
11. D 12. A 13. B 14. A 15. D 16.A 17. D 18. B 19. B 20. C
21. A 22. C 23. D 24. C 25. A 26. B 27. A 28. B 29. C 30. D
31. C 32.  A 33.  B 34.  B 35.  A 36.  B 37.  A 38.  B 39.  C 40.  C

Mã đề: 312

1. C 2. D 3. B 4. C 5. C 6. C 7. D 8. B 9. D 10. C
11. D 12. A 13. A 14. D 15. B 16. D 17. A 18. B 19. D 20. A
21. A 22. B 23. B 24. A 25. C 26. D 27. B 28. C 29. D 30. A
31. A 32.  C 33.  B 34.  A 35.  A 36.  C 37.  A 38.  C 39.  B 40.  B

 

Mã đề: 313

1. B 2. D 3. B 4. A 5. A 6. C 7. A 8. C 9. B 10. C
11. D 12. D 13. D 14. C 15. C 16. A 17. C 18. D 19. D 20. C
21. D 22. A 23. C 24. D 25. B 26. A 27. D 28. B 29. B 30. B
31. D 32.  A 33.  B 34.  B 35.  B 36.  C 37.  A 38.  C 39.  A 40.  B

 

Mã đề: 314

1. D 2. A 3. D 4. C 5. B 6. A 7. B 8. D 9. A 10. A
11. A 12. C 13. D 14. B 15. B 16. D 17. A 18. C 19. D 20. C
21. A 22. D 23. C 24. A 25. C 26. A 27. A 28. D 29. C 30. D
31. A 32.  D 33.  C 34.  A 35.  C 36.  A 37.  C 38.  A 39.  C 40.  D

 

Mã đề: 315

1. B 2.A 3.D 4.D 5.C 6.C 7.D 8.B 9.B 10.B
11. A 12. D 13. C 14. C 15. B 16. A 17. A 18. B 19. A 20. B
21. C 22. C 23. C 24. A 25. C 26. C 27. B 28. B 29. C 30. B
31. A 32.  C 33.  C 34.  C 35.  A 36.  A 37.  B 38.  A 39.  C 40.  A

Mã đề: 316

1. B 2. A 3. D 4. D 5. A 6. D 7. B 8. C 9. D 10. A
11. A 12. C 13. C 14. C 15. D 16. A 17. B 18. C 19. C 20. C
21. A 22. A 23. D 24. D 25. B 26. D 27. C 28. B 29. D 30. B
31. C 32.  C 33.  A 34.  D 35.  B 36.  A 37.  C 38.  B 39.  A 40.  C

 

Mã đề: 317

1. C 2. C 3. B 4. C 5. D 6. A 7. A 8. C 9. A 10. B
11. A 12.A 13. A 14.B 15. B 16.D 17. D 18. A 19. B 20. B
21. D 22. A 23. D 24. A 25. D 26. D 27. B 28. B 29. A 30. D
31. D 32.  B 33.  A 34.  D 35.  D 36.  B 37.  A 38.  D 39.  B 40.  A

 

Mã đề: 318

1. B 2. C 3. C 4. C 5. B 6.C 7. C 8. D 9.D 10.B
11. A 12. A 13. D 14. D 15. A 16.B 17. B 18. A 19.A 20. C
21. A 22. D 23. B 24. D 25. B 26. B 27. A 28. B 29. A 30. A
31. D 32.  A 33.  C 34.  C 35.  C 36.  D 37.  C 38.  D 39.  B 40.  C

Mã đề: 319

1. B 2. D 3. D 4. B 5. A 6. D 7. C 8. A 9. D 10. D
11. A 12. D 13. D 14. D 15. B 16. A 17. B 18.C 19. C 20. C
21. D 22. C 23. B 24. C 25. B 26.B 27. D 28. C 29. C 30. A
31. A 32.A 33.  C 34. A 35.B 36. C 37. B 38.C 39. A 40. A

 

Mã đề: 320

1. C 2.D 3. A 4. A 5. A 6. C 7. D 8. C 9. D 10. C
11.B 12. C 13.D 14. C 15. B 16. B 17. D 18. C 19. A 20. C
21. C 22. D 23. B 24. D 25.B 26. D 27. D 28.C 29. A 30. D
31. A 32. B 33. B 34. A 35. A 36. B 37.  A 38. D 39.B 40.  B

 

Mã đề: 321

1. C 2. A 3. A 4. B 5. C 6. D 7. C 8. D 9. D 10. B
11. D 12. B 13. B 14. A 15. C 16. A 17. A 18. C 19. A 20. A
21. C 22. D 23. A 24. A 25. A 26. C 27. D 28. C 29. D 30. C
31. D 32.  A 33.  C 34.  D 35.  D 36.  C 37.  C 38.  D 39.  A 40.  C

Mã đề: 322

1. B 2. D 3. C 4. A 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10. B
11. C 12. C 13. A 14. B 15. B 16. B 17. C 18. D 19. D 20. A
21. A 22. A 23. B 24. B 25. B 26. C 27. C 28. C 29. A 30. B
31. A 32. C 33. B 34. C 35. A 36. C 37.  A 38. C 39. A 40. B

 

Mã đề: 323

1. A 2. C 3. A 4. A 5. C 6. B 7. D 8. B 9. A 10. A
11. B 12. C 13. B 14. D 15. B 16. D 17. A 18. C 19. B 20. D
21. A 22. D 23. A 24. C 25. C 26. A 27. A 28. B 29. C 30. D
31. B 32.  D 33.  D 34.  D 35.  B 36.  B 37.  C 38.  B 39.  B 40.  D

Mã đề: 324

1. B 2. A 3. D 4. C 5. D 6. A 7. B 8. D 9. B 10. C
11. B 12. B 13. A 14. A 15. B 16. A 17. D 18. A 19. C 20. A
21. C 22. D 23. B 24. B 25. C 26. D 27. D 28. A 29. C 30. A
31. B 32.  C 33.  D 34.  C 35.  B 36.  C 37.  D 38.  C 39.  D 40.  B

Đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 (Mã đề 307)

Đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021: Thí sinh than khó, nhiều dữ liệu - Ảnh 1.
Đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021: Thí sinh than khó, nhiều dữ liệu - Ảnh 2.
Đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021: Thí sinh than khó, nhiều dữ liệu - Ảnh 3.
Đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021: Thí sinh than khó, nhiều dữ liệu - Ảnh 4.
Xem thêm:

Tải trọn bộ đáp án chính thức từ bộ giáo dục tất cả các môn: Đáp án.PDF