Tìm kiếm tài liệu

Dấu hiệu chia hết cho 3 trang 98 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Dấu hiệu chia hết trong SGK trang 98 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 98 SGK Toán 4): Trong các số sau, số nào chia hết cho 3 ?

231; 109; 1872; 8225; 92 313.

Lời giải:

Hướng dẫn: Tương tự Bài 1 (trang 97 SGK Toán 4), bằng cách tính tổng các chữ số…

Các số chia hết cho 3 là: 231; 1872; 92313.

Bài 2 (trang 98 SGK Toán 4): Trong các số sau, số nào không chia hết cho 3 ?

96; 502; 6823; 55553 ; 641311.

Lời giải:

Hướng dẫn: Tìm xem tổng các số nào không chia hết cho 3.

Các số không chia hết cho 3 là: 502; 6823; 55553; 641311.

Bài 3 (trang 98 SGK Toán 4): Viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 3.

Lời giải:

Hướng dẫn: Giải tương tự Bài 3 (trang 97 SGK Toán 4)

Ba số có ba chữ số và chia hết cho 3 là: 102; 105; 108.

Nói thêm: còn rất nhiều cách viết khác.

Bài 4 (trang 98 SGK Toán 4): Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 : 56…; 79…; 2…35.

Lời giải:

Hướng dẫn: Giải tương tự Bài 4 (trang 97 SGK Toán 4)

561, hoặc 564 ( Số chia hết cho cả 3 và 9 : loại).

795, hoặc 798 ( Số chia hết cho 9: loại).

2235, hoặc 2535 ( Số chia hết cho 9 loại).

Nói thêm: Các số chia hết cho 3 thì chưa chắc chia hết cho 9. Nhưng các số chia hết cho 9 thì sẽ chia hết cho 3.