Tìm kiếm tài liệu

Diện tích hình bình hành trang 104 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Diện tích hình bình hành trong SGK trang 104 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 104 SGK Toán 4): Tính diện tích mỗi hình bình hành sau :

Giải bài  trang 104 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4Giải bài  trang 104 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Từ trái sang phải diện tích các hình bình hành lần lượt là:

9 x 5 = 45 (cm2)

13 x 4 = 52 (cm2)

7 x 9 = 63 (cm2).

Bài 2 (trang 104 SGK Toán 4): Diện tích của:

Diện tích của trang 104 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4Diện tích của trang 104 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

a) Diện tích hình chữ nhật là :

10 x 5 = 50 (cm2)

b) Diện tihcs hình bình hành là:

10 x 5 = 50 cm2

Nói thêm :

Ta thấy diện tích hình bình hành bằng diện tích hình chữ nhật. Vậy nếu đáy của hình bình hành bằng chiều dài hình chữ nhật và chiều cao của hình bình hành bằng chiều rộng của hình chữ nhật thì diện tích hình bình hành bằng diện tích hình chữ nhật.

Bài 3 (trang 104 SGK Toán 4): Tính diện tích hình bình hành, biết :

a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm;

b) Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13dm.

Lời giải:

Đổi ra cùng một đơn vị trước khi tính …

a) Đổi 4dm = 40 cm

Diện tích hình bình hành là:

40 x 34 = 1360 (cm2)

b) Đổi 4m= 40 dm

Diện tích hình bình hành là :

40 x 13 = 520 (dm2)

Đáp số : a) 1360 cm2

b) 520 cm2