Tìm kiếm tài liệu

Diện tích hình thoi trang 142, 143 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Diện tích hình thoi trong SGK trang 142, 143 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 142 SGK Toán 4): Tính diện tích của :

a) Hình thoi ABCD, biết :

AB 3cm; BD = 4cm.

Tính diện tích của Hình thoi ABCD, biết AB 3cm, BD = 4cm | Để học tốt Toán 4

b) Hình thoi MNPQ, biết:

MP= 7 cm; NQ = 4cm.

Tính diện tích của Hình thoi ABCD, biết AB 3cm, BD = 4cm | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

a, Diện tích hình thoi ABCD là:

Tính diện tích của Hình thoi ABCD, biết AB 3cm, BD = 4cm | Để học tốt Toán 4= 6 (cm2)

b, Diện tích hình thoi MNPQ là:

Tính diện tích của Hình thoi ABCD, biết AB 3cm, BD = 4cm | Để học tốt Toán 4= 14 (cm2)

Đáp số: a, 6cm2 và b, 14cm2

Bài 2 (trang 143 SGK Toán 4): Tính diện tích hình thoi, biết

a) Độ đường chéo là 5dm và 20dm;

b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.

Lời giải:

Tính diện tích hình thoi, biết Độ đường chéo là 5dm và 20dm | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 143 SGK Toán 4): Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Diện tích hinh thoi bằng diện tích hình chữ nhật | Để học tốt Toán 4

a) Diện tích hinh thoi bằng diện tích hình chữ nhật.

b) Diện tích hình thoi bằngDiện tích hinh thoi bằng diện tích hình chữ nhật | Để học tốt Toán 4diện tích hình chữ nhật .

Lời giải:

Cách 1:

Diện tích hình thoi là

Diện tích hinh thoi bằng diện tích hình chữ nhật | Để học tốt Toán 4= 5 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 2 = 10 (cm2)

Vậy: a là câu sai; b là câu đúng (vì 5 = 10 : 2)

Cách 2:

Cũng có thể giải như sau :

Đường chéo AC của hình thoi bằng chiều dài hình chữ nhật.

Đường chéo BD của hình thoi dài bằng chiều rộng hình chữ nhật.

Vậy diện tích của hình thoi bằngDiện tích hinh thoi bằng diện tích hình chữ nhật | Để học tốt Toán 4diện tích hình chữ nhật.

Ta ghi S và ô trống ở câu (a) và Đ vào ô trống ở câu (b).