Điều kiện xét thăng hạng giảng viên hạng II từ ngày 26.12.2021

Điều kiện xét thăng hạng giảng viên hạng II từ ngày 26.12.2021

Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập có hiệu lực từ ngày 26.12.2021.

Theo đó, viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02 khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau:

(1) Cơ sở giáo dục đại học công lập có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cử tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng.

(2) Đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03.

(3) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02;

(Hiện hành quy định hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi/dự xét).

Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, không trong thời hạn xử lý kỷ luật…

(4) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận nhiệm vụ CDNN giảng viên chính (hạng II).

(5) Đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn của CDNN giảng viên chính (hạng II).

(6) Đáp ứng thời gian công tác tối thiểu giữ CDNN giảng viên (hạng III) hoặc tương đương theo điểm g khoản 3 Điều 6 Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT.