eBook Chánh niệm thực tập thiền quán Pdf

eBook Chánh niệm thực tập thiền quán Pdf

 • Sách: Chánh niệm thực tập thiền quán
 • Tác giả: Ven. Henepola Gunaratana
 • Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

MỤC LỤC

 • Lời giới thiệu ………………………………………………….5
 • Vì sao phải quan tâm đến thiền? ………………………12
 • Những gì không phải là thiền? …………………………30
 • Thiền là gì? ………………………………………………….48
 • Thái độ ………………………………………………………..64
 • Sự thực tập …………………………………………………..72
 • Phương cách điều thân …………………………………..96
 • Phương pháp điều tâm ………………………………….102
 • Ngồi thiền ………………………………………………….117
 • Chuẩn bị trước khi ngồi thiền …………………………129
 • Những khó khăn trong lúc ngồi thiền ………………142
 • Đối trị với sự xao lãng – Phần I ……………………….168
 • Đối trị với sự xao lãng – Phần II ………………………176
 • Chính niệm (Sati) ………………………………………..200
 • Niệm và định ……………………………………………..217
 • Thiền tập trong đời sống hằng ngày ………………..229
 • Được gì cho ta? …………………………………………..247
 • Năng lực của tâm từ …………………………………….257

Download: PDF