eBook Đức Phật và Phật Pháp pdf

eBook Đức Phật và Phật Pháp pdf

ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP (The Buddha and His Teachings)
by NĀRADA MAHĀ THERA
Phạm Kim Khánh — Việt dịch —

TRI ÂN

Bản dịch quyển The Buddha and His Teachings (Đức Phật và Phật Pháp) được tu chỉnh và bổ túc theo ấn bản Anh ngữ cuối cùng của Ngài cố Đại đức Nārada Mahā Thera năm 1980. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ toàn thể quý liệt vị từ khắp nơi đã hoan hỷ đóng góp vào công trình ấn hành này. Đây là công đức chung của tất cả chúng ta.
Chúng tôi xin cùng với quý vị thành tâm kính dâng quả phúc thanh cao của pháp thí này đến:

– Các bậc Thầy Tổ, từ ngàn xưa đã bước theo dấu chân của Đức Bổn Sư, bảo tồn Giáo Pháp và trao truyền nguyên vẹn đến chúng ta;

– Các bậc Tiền Bối đã dày công hộ trì Tam Bảo, giúp cho Giáo Pháp được truyền thừa đến ngày nay;

– Tất cả chư Phạm Thiên, chư Thiên và chư vị Long Vương cùng khắp mười phương thế giới;

– Các đấng ông bà, cha mẹ, cửu huyền thất tổ của toàn thể chúng ta, còn tại tiền hay đã quá vãng;

– Tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài;

Ngưỡng nguyện tất cả đều an lành, hạnh phúc trong Chánh Pháp.

Sunanda Phạm Kim Khánh

LỜI TỰA

Quyển The Buddha and His Teachings (Đức Phật và Phật Pháp) được ấn hành tại Sài Gòn năm 1964 nhờ sự phát tâm bố thí của liệt vị Phật Tử Việt Nam. Đạo hữu Phạm Kim Khánh, Pháp danh Sunanda, đã dày công phiên dịch thiên khái luận nhỏ bé này ra tiếng mẹ đẻ với mục đích đáp lại phần nào lòng mong ước của những ai muốn hiểu Đức Phật và Giáo Lý của Ngài. Công đức này được hàng Phật Tử Việt Nam ghi nhận. Trong hiện tình, nước Việt Nam không mấy được yên ổn. Bao nhiêu người đang đau khổ, về vật chất cũng như tinh thần. Không khí căng
thẳng này quả không thích hợp với việc làm có tánh cách tinh thần và đạo đức. Giữa hoàn cảnh một nước Việt Nam đang trải qua giai đoạn cực kỳ đau thương do chiến tranh gây nên, dịch giả đã cố gắng nhen nhúm thì giờ và lắng tâm thanh tịnh để thực hiện công tác từ ái này với lòng ước mong quảng bá Giáo Huấn của Đức Thượng Sư trên đất Việt. Đó là việc làm đáng được ngợi khen. Do oai lực của pháp thí này, xin chú nguyện hòa bình sớm vãn hồi trên toàn cõi Việt Nam. Thưa quý vị đạo hữu, quý vị được kể là hàng Phật Tử trung kiên và thuần thành không kém bất luận dân tộc nào trong các dân tộc theo Phật Giáo. Lòng dũng cảm của quý vị trước bao nhiêu nghịch cảnh
đáng được tán tụng. Mặc dầu tâm đạo rất nhiệt thành, là hạng người trí thức, quý vị luôn luôn dùng trí phán xét, suy luận trước khi chấp nhận điều gì.

Xin quý vị ghi nhớ, cũng như nhiều dân tộc Phật Giáo khác ở Á châu, dân tộc Việt Nam đã trưởng thành trong tổ ấm của Phật Giáo, di sản tinh thần vô giá của quý vị. Dầu theo Bắc tông hay Nam tông, tất cả quý vị đều là giáo đồ nhiệt thành, là đàn con chung của Đức Từ Phụ Gotama. Giáo Lý duy nhất của Ngài căn cứ trên Tứ Thánh Đế (Tứ Diệu Đế), hay Bốn Chân Lý Thâm Diệu căn bản, là điều mà không có người Phật Tử nào bị cưỡng bách phải mù quáng tin theo. Bổn phận của tất cả những người Phật Tử Việt Nam là học Phật Pháp và điều hòa tác hành Phật sự, nhằm vào lợi ích cho quốc gia Việt Nam. Quả thật người Phật Tử Bắc tông đặt trọng tâm vào sứ mạng Phục Vụ,
còn Nam tông thì chú tâm vào việc Hành Thiền. Tuy nhiên, trong khi để ra vài phút Hành Thiền, ta cũng có thể tìm cơ hội Phục Vụ. Và trong khi Phục Vụ một cách Vị Tha, bất cầu lợi, ta cũng có thể dùng đủ thì giờ thích đáng để ngồi lại tịnh tâm, mưu tìm tiến bộ tinh thần. Cả hai đặc tánh chánh yếu này của Phật Pháp – Phục Vụ và Hành Thiền – có thể dung hòa và phối hợp dễ dàng. Nếu được sống thanh bình và hòa đồng trong công tác Phật sự, chắc
chắn quý vị sẽ đạt được nhiều tiến bộ, về phương diện vật chất cũng như về phương diện tinh thần đạo đức. Như thế, quý vị sẽ góp mặt xứng đáng cùng với những quốc gia tân tiến khác. Nước Việt Nam tương đối bé nhỏ, nhưng người Việt Nam dũng cảm, cần mẫn, tinh xảo, đủ trí năng và đạo hạnh. Chia rẽ, quý vị sẽ yếu dần. Đoàn kết, quý vị sẽ mạnh lên. “Samagga hotha” – Hãy đoàn kết lại – là lời kêu gọi thiết tha của Đức Phật.

Được một vị Phật ra đời là hy hữu!
Được một Giáo Lý cao minh là hy hữu!
Được tái sanh làm người là hy hữu!
Đời sống mặc dầu quý, quả thật là bấp bênh, vô định. Cái chết, tráilại, là điều không thể cưỡng, và nó sẽ đến, chắc như thế. Vậy, quý vị hãy sử dụng xứng đáng khoảng thời gian ngắn ngủi của kiếp sống này, cố gắng trở thành nguồn hạnh phúc cho chính mình, cho quê hương mình và cho toàn thể nhân loại. Phục Vụ để trở nên hoàn toàn.

Hoàn toàn để Phục Vụ.

Với từ bi.

Nārada
Phật Đản, 1970

MỤC LỤC

Tri ân …………………………………………………………………………………………………vii
Lời tựa ………………………………………………………………………………………………viii
Tiểu sử NĀRADA Mahā Thera …………………………………………………………xii
Lời mở đầu ………………………………………………………………………………………xvii
PHẦN I – ĐỨC PHẬT ………………………………………………………………………1
Chương 1: Từ Đản Sanh đến Xuất Gia ………………………………………………2
Chương 2: Chiến đấu để thành đạt Đạo Quả ………………………………….13
Chương 3: Đạo Quả Phật …………………………………………………………………22
Chương 4: Sau khi Thành Đạo …………………………………………………………30
Chương 5: Cung thỉnh Đức Phật truyền bá Pháp (Giáo Pháp) ……….37
Chương 6: Kinh Chuyển Pháp Luân, bài Pháp đầu tiên ………………….48
Chương 7: Truyền bá Pháp (Giáo Pháp) ………………………………………….66
Chương 8: Đức Phật và thân quyến (I) ……………………………………………76
Chương 9: Đức Phật và thân quyến (II) …………………………………………..88
Chương 10: Những người chống đối và những Đại Thí Chủ ………………100
Chương 11: Những Đại Thí Chủ trong hàng vua chúa ………………… 118
Chương 12: Phái Đoàn và con đường Hoằng Pháp của Đức Phật .. 127
Chương 13: Đời sống hằng ngày của Đức Phật ……………………………. 142
Chương 14: Đức Phật nhập Vô Dư Níp-bàn (Đại Niết Bàn) ……….. 146
PHẦN II – PHẬT PHÁP (DHAMMA) ………………………………………. 167
Chương 15: Phật Giáo là gì? …………………………………………………………. 168
Chương 16: Vài đặc điểm của Phật Giáo ………………………………………. 187
Chương 17: Tứ Thánh Đế (Tứ Diệu Đế) – Bốn Chân lý Thâm diệu 201
Chương 18: Nghiệp Báo ……………………………………………………………….. 211
Chương 19: Nghiệp là gì? ……………………………………………………………… 222
Chương 20: Sự Vận Hành của Nghiệp ………………………………………….. 231
Chương 21: Tính chất của Nghiệp ……………………………………………….. 245
Chương 22: Khởi thủy của đời sống là gì? ……………………………………. 253
Chương 23: Đức Phật và vấn đề Thần Linh Tạo Hóa …………………… 262
Chương 24: Do đâu tin có Tái Sanh? ……………………………………………. 266
Chương 25: Liên Quan Tương Sinh (Thập Nhị Nhân Duyên) ……. 274
Chương 26: Những hình thức Sanh và Tử ……………………………………. 285
Chương 27: Các Cõi của sự sống ………………………………………………….. 288
Chương 28: Hiện tượng Tái Sanh …………………………………………………. 296
Chương 29: Cái gì đi Tái Sanh? (Lý Vô Ngã) ……………………………….. 302
Chương 30: Trách nhiệm tinh thần ………………………………………………. 313
Chương 31: Nghiệp chuyển lên và Nghiệp chuyển xuống …………………..316
Chương 32: Nghiệp Báo và Tái Sanh với người phương Tây ………………..322
Chương 33: Níp-bàn (Niết Bàn) …………………………………………………… 329
Chương 34: Đặc tánh của Níp-bàn (Niết Bàn) …………………………….. 336
Chương 35: Con đường Níp-bàn (Niết Bàn) (I) ………………………….. 345
Chương 36: Con đường Níp-bàn (Niết Bàn) (II) ………………………… 350
Chương 37: Năm Pháp Cái (Ngăn Che) ………………………………………. 364
Chương 38: Con đường Níp-bàn (Niết Bàn) (III) ……………………….. 368
Chương 39: Phẩm hạnh Vô Sanh (A La Hán) ………………………………. 377
Chương 40: Lý tưởng của Bồ Tát, hay Bồ Tát Đạo ……………………….. 384
Chương 41: Ba La Mật (Pāramī) – Sự Hoàn Thiện ………………………. 392
Chương 42: Tứ Vô Lượng Tâm …………………………………………………….. 421
Chương 43: Tám Pháp thế gian …………………………………………………….. 440
Chương 44: Những vấn đề của kiếp nhân sinh …………………………….. 455
Phụ bản 1: Hạnh Phúc kinh ………………………………………………………….. 468
Phụ bản 2: Kinh Suy Đồi ………………………………………………………………. 471
Phụ bản 3: Kinh hạng cùng đinh …………………………………………………… 474
Phụ bản 4: Tam Bảo kinh ……………………………………………………………… 479
Phụ bản 5: Từ Bi kinh ……………………………………………………………………. 484
Phụ bản 6: Kinh Niệm Xứ …………………………………………………………….. 486

Download: PDF