eBook Kinh đại phương tiện Phật báo ân pdf

eBook Kinh đại phương tiện Phật báo ân pdf

KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

Dịch giả: Thích Chính Tiến – Thích Quảng Độ
PL. 2506 – 1962

MỤC LỤC

Quyển Thứ Nhất
01. Phẩm Tựa Thứ Nhất
02. Phẩm Hiếu Dưỡng Thứ Hai

Quyển Thứ Hai
03. Phẩm Đối Trị Thứ Ba
04. Phẩm Phát Tâm Bồ Đề Thứ Tư

Quyển Thứ Ba
05. Phẩm Luận Nghĩa Thứ Năm

Quyển Thứ Tư
06. Phẩm Ác Hữu Thứ Sáu

Vi tính: Trần Quỳnh

(Theo bản in của Đạo Tràng Chùa Quang Minh-Chicago, USA)

Download: PDF