Tìm kiếm tài liệu

Giải bài tập luyện tập chung trang 177 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 luyện tập chung trong SGK trang 177 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 4.

Bài 1 (trang 177 SGK Toán 4): a) Đọc các số:

975 368 ;

6 020 975;

94 351 708 ;

80 060 090.

b) Trong các số trên, chữ số 9 ở hàng nào và giá trị bao nhiêu ?

Lời giải:

a) 975 368 : chín trăm bảy mươi lăm nghìn ba trăm sáu tám.

6 020 975 : sáu triệu không trăm hai mươi nghìn chín trăm bảy năm.

94 351 708 : Chín mươi tư triệu ba trăm năm mươi một nghìn bảy trăm linh tám.

80 060 090: Tám mươi triệu không trăm sáu mươi nghìn không trăm chín mươi.

b) Trong số 975 368 chữ số 9 ở hàng nghìn và chỉ 9 trăm nghìn.

Trong số 6 020 975 chữ số 9 ở hàng trăm và chỉ 9 trăm.

Trong số 94 351 708 chữ số 9 chỉ hàng chục triệu và chỉ 9 chục triệu

Trong số 80 060 090 chữ só chín ở hành chục và chỉ 9 chục.

Bài 2 (trang 177 SGK Toán 4): Đặt rồi tính :

a) 24 579 + 43 867

82 604 – 35 246

b) 235 ×325

101 598 : 287

Lời giải:

Đặt rồi tính 24 579 + 43 867, 82 604 – 35 246 | Để học tốt Toán 4

a)24579 + 43867 = 68446

82604 – 35246 = 47358

Giải bài 3 trang 177 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

b)235 x 325 = 76 375

Bài 3 (trang 177 SGK Toán 4): > < = ?

<, >, = trang 177 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

<, >, = trang 177 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 4 (trang 177 SGK Toán 4):

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 cm, chiều rộng bằngMột thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 cm, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài | Để học tốt Toán 4chiều dài. Người ta cấy lứa ở đó, tính ra cứ 100 cm2 thu được 50kg thóc. Hỏi đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó là bao nhiêu tạ thóc ?

Lời giải:

Chiều rộng của thửa ruộng là:

120 xMột thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 cm, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài | Để học tốt Toán 4= 80(m)

Diện tích thửa ruộng là:

120 x 80 =9600 (m2)

Số tạ thóc thu hoạch được từ thửa ruộng là:

50 x (9600 : 100) = 4800 (kg) hay 48 tạ

Đáp số: 48 tạ thóc

Bài 5 (trang 177 SGK Toán 4): Thay chữ a, b bằng chữ số thích hợp :

Thay chữ a, b bằng chữ số thích hợp trang 177 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

a,

Thay chữ a, b bằng chữ số thích hợp trang 177 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

• b khác 0, vì nếu b = 0 thì 0 trừ 0 bằng 0 (khác 7)

• Vậy phải lấy 10 – b được 7 → b = 3, nhớ 1 sang a (thành a + 1).

• b trừ (a + 1) bằng 0 nên a + 1 = b hay a + 1 = 3 → a = 2

Ta có phép tính:

Thay chữ a, b bằng chữ số thích hợp trang 177 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

b,

Thay chữ a, b bằng chữ số thích hợp trang 177 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

• Hàng đơn vi: 0 + b = 8 nên b = 8

• Hàng chục: 8 + a =14 nên a = 6 (nhớ 1)

• Hàng trăm: a nhớ 1 bằng 7 (đúng)

Ta có phép tính:

Thay chữ a, b bằng chữ số thích hợp trang 177 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4