Tìm kiếm tài liệu

Giải bài tập sgk toán lớp 2 trang 11: Luyện tập chung

Bài 1. Viết các số 25, 62, 99, 87, 39, 85 theo mẫu:

25 = 20 + 5

Lời giải:

62 = 60 + 2

99 = 90 + 9

87 = 80 + 7

39 = 30 + 9

85 = 80 + 5

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

Bài 3. Tính

Lời giải:

Bài 4. Mẹ và chị hái được 85 quả cam, mẹ hái được 44 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?

Lời giải:

Số quả cam chị hái được là

85 – 44 = 41 (quả cam)

Đáp số: 41 quả cam.

Bài 5.

1dm = … cm;

10cm = … dm

Lời giải:

1dm = 10cm;

10cm = 1dm