Giải bài tập sgk toán lớp 2 trang 12: Phép cộng có tổng bằng 10

Giải bài tập sgk toán lớp 2 trang 12: Phép cộng có tổng bằng 10

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

9 + … = 10

8 + … = 10

7 + … = 10

5 + … = 10

1 + … = 10

2 + … = 10

3 + … = 10

10 = 5 + …

10 = 9 + …

10 = 8 + …

10 = 7 + …

10 = 6 + …

10 = 1 + …

10 = 2 + …

10 = 3 + …

10 = … + 8

Lời giải:

9 + 1 = 10

8 + 2 = 10

7 + 3 = 10

5 + 5 = 10

1 + 9 = 10

2 + 8 = 10

3 + 7 = 10

10 = 5 + 5

10 = 9 + 1

10 = 8 + 2

10 = 7 + 3

10 = 6 + 4

10 = 1 + 9

10 = 2 + 8

10 = 3 + 7

10 = 2 + 8

Bài 2. Tính:

Lời giải:

Bài 3. Tính nhẩm:

7 + 3 + 6 =

9 + 1 + 2 =

6 + 4 + 8 =

4 + 6 + 1 =

5 + 5 + 5 =

2 + 8 + 9 =

Lời giải:

7 + 3 + 6 = 16

9 + 1 + 2 = 12

6 + 4 + 8 = 18

4 + 6 + 1 = 11

5 + 5 + 5 = 15

2 + 8 + 9 = 19

Bài 4. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Lời giải:

Hình A đồng hồ chỉ 7 giờ;

Hình B đồng hồ chỉ 5 giờ;

Hình C đồng hồ chỉ 10 giờ.