Giải bài tập sgk toán lớp 2 trang 13: 26 + 4 ; 36 + 24

Giải bài tập sgk toán lớp 2 trang 13: 26 + 4 ; 36 + 24

Bài 1. Tính:

Lời giải:

Bài 2. Nhà bạn Mai nuôi 22 con gà, nhà bạn Lan nuôi 18 con gà. Hỏi hai nhà nuôi được tất cả bao nhiêu con gà?

Tóm tắt:

Nhà Mai có: 22 con gà

Nhà Lan có: 18 con gà

Tất cả có: … con gà?

Lời giải:

Số gà cả hai nhà nuôi được là:

22 + 18 = 40 (con gà)

Đáp số: 40 con gà.

Bài 3. Viết 5 phép cộng có tổng bằng 20 theo mẫu:

19 + 1 = 20

Lời giải:

Có thể viết 5 phép cộng như sau:

18 + 2 = 20;

14 + 6 = 20;

17 + 3 = 20;

13 + 7 = 20;

16 + 4 = 20.