Tìm kiếm tài liệu

Giải bài tập sgk toán lớp 2 trang 14: Luyện tập

Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 1 + 5 =

8 + 2 + 6 =

7 + 3 + 4 =

9 + 1 + 8 =

8 + 2 + 1 =

7 + 3 + 6 =

Lời giải:

9 + 1 + 5 = 15

8 + 2 + 6 = 16

7 + 3 + 4 = 14

9 + 1 + 8 = 18

8 + 2 + 1 = 11

7 + 3 + 6 = 16

Bài 2. Tính:

Lời giải:

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

24 + 6;

48 + 12;

3 + 27.

Lời giải:

Bài 4. Một lớp học có 14 học sinh nữ và 16 học sinh nam. Hỏi lớp đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt

Nữ : 14 học sinh

Nam : 16 học sinh

Tất cả có : … học sinh?

Lời giải:

Số học sinh của cả lớp là:

14 + 16 = 30 (học sinh)

Đáp số : 30 học sinh

Bài 5. Số?

Đoạn thẳng AB dài … cm hoặc … dm.

Lời giải:

Đoạn thẳng AB dài 10 cm hoặc 1 dm.