Giải bài tập sgk toán lớp 2 trang 15: 9 cộng với một số

Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 3 =

9 + 6 =

9 + 8 =

9 + 7 =

9 + 4 =

3 + 9 =

6 + 9 =

8 + 9 =

7 + 9 =

4 + 9 =

Lời giải:

9 + 3 = 12

9 + 6 = 15

9 + 8 = 17

9 + 7 = 16

9 + 4 = 13

3 + 9 = 12

6 + 9 = 15

8 + 9 = 17

7 + 9 = 16

4 + 9 = 13

Bài 2. Tính:

Lời giải:

Bài 3. Tính:

9 + 6 + 3 =

9 + 4 + 2 =

9 + 9 + 1 =

9 + 2 + 4 =

Lời giải:

9 + 6 + 3 = 18

9 + 4 + 2 = 15

9 + 9 + 1 = 19

9 + 2 + 4 = 15

Bài 4. Trong vườn có 9 cây táo, mẹ trồng thêm 6 cây táo nữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây táo?

Tóm tắt:

Có : 9 cây táo

Thêm : 6 cây táo

Tất cả có: .. cây táo?

Lời giải:

Trong vườn có tất cả:

9 + 6 = 15 (cây táo)

Đáp số: 15 cây táo.