Giải bài tập sgk toán lớp 2 trang 16

Bài 1. Tính:

Lời giải:

Bài 2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 59 và 6;

b) 19 và 7;

c) 69 và 8.

Lời giải:

Bài 3. Nối các điểm để có hình vuông:

Lời giải: