Tìm kiếm tài liệu

Giải bài tập sgk toán lớp 2 trang 17

Bài 1. Tính:

Lời giải:

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

Bài 3. Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B có 25 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt

Lớp 2A : 29 học sinh

Lớp 2B : 25 học sinh

Có tất cả : .. học sinh?

Lời giải:

Số học sinh hai lớp có tất cả là:

29 + 15 = 54 (học sinh)

Đáp số : 54 học sinh.