Giải bài tập sgk toán lớp 2 trang 18

Giải bài tập sgk toán lớp 2 trang 18

Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 4 =

9 + 3 =

9 + 2 =

6 + 9 =

9 + 6 =

9 + 5 =

9 + 9 =

5 + 9 =

9 + 8 =

9 + 7 =

9 + 1 =

2 + 9 =

Lời giải:

9 + 4 = 13

9 + 3 = 12

9 + 2 = 11

6 + 9 = 15

9 + 6 = 15

9 + 5 = 14

9 + 9 = 18

5 + 9 = 14

9 + 8 = 17

9 + 7 = 16

9 + 1 = 10

2 + 9 = 11

Bài 2. Tính:

Lời giải:

Bài 3. Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ trống:

9 + 9 … 19

9 + 8 … 8 + 9

9 + 5 … 9 + 6

9 + 9 … 15

2 + 9 … 9 + 2

9 + 3 … 9 + 2

Lời giải:

9 + 9 < 19

9 + 8 = 8 + 9

9 + 5 < 9 + 6

9 + 9 > 15

2 + 9 = 9 + 2

9 + 3 > 9 + 2

Bài 4. Trong sân có 19 con gà trống và 25 con gà mái. Hỏi trong sân có tất cả bao nhiêu con gà?

Tóm tắt

Gà trống: 19 con

Gà mái : 25 con

Có tất cả : .. con?

Lời giải:

Số gà trong sân có tất cả là

19 + 25 = 44 (con gà)

Đáp số : 44 con gà

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lới đúng:

Trên hình vẽ có mấy đoạn thẳng?

A. 3 đoạn thẳng

B. 4 đoạn thẳng

C. 5 đoạn thẳng

D. 6 đoạn thẳng

Lời giải:

Khoanh vào chữ D.