Tìm kiếm tài liệu

Giải bài tập sgk toán lớp 2 trang 3: Ôn tập các số đến 100

Bài 1.

a) Nêu tiếp các số có một chữ số:

0 1 2

b) Viết số bé nhất có một chữ số.

c) Viết số lớn nhất có một chữ số.

Lời giải chỉ tiết:

a)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

b)  Số bé nhất có một chữ số là số 0.

c)  Số lớn nhất có một chữ số là số 9.

Bài 2. Nêu tiếp các số có hai chữ số:

b) Viết số bé nhất có hai chữ số.

c) Viết số lớn nhất có hai chữ số.

Lời giải chi tiết:

a)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

b) Số bé nhất có hai chữ số là số 10.

c) Số lớn nhất có hai chữ số là số 99

Bài 3. Viết số liền sau của 39 

a) Viết số liền sau của 39;            b) Viết số liền trước của 90

c) Viết số liền trước của 99;           d) Viết số liền sau của 99.

Lời giải chi tiết:

a) Số liền sau của 39 là số 40;            b) Số liền trước của 90 là 89;

c) Số liền trước của 99 là 98;               d) Số liền sau của 99 là 100