Giải bài tập sgk toán lớp 2 trang 4: Ôn tập các số đến 100

Giải bài tập sgk toán lớp 2 trang 4: Ôn tập các số đến 100

Bài 1. Viết (theo mẫu):

85 = 80 + 5

36 = ………

71 = ………

94 = ………

Lời giải chỉ tiết:

Chục Đơn vị Viết số Đọc số
8 5 85 Tám mươi lăm
3 6 36 Ba mươi sáu
7 1 71 Bảy mươi mốt
9 4 94 Chín mươi tư

85 = 80 + 5

36 = 30 + 6

71 = 70 + 1

94 = 90 + 4.

Bài 2. Viết các số 57, 98, 61, 74, 47 theo mẫu:

57 = 50 + 7

Lời giải chỉ tiết:

57 = 50 + 7

98 = 90 + 8

61 = 60 + 1

74 = 70 + 4

47 = 40 + 7

Bài 3. Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm

34 … 38           27… 72             80 + 6 … 85

72 … 70           68 … 68            40 + 4 … 44

Lời giải chỉ tiết:

34 < 38           27 < 72             80 + 6 > 85

72 > 70           68 = 68            40 + 4 = 44

Bài 4. Viết các số 33, 54, 45, 28:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Lời giải chỉ tiết:

a) 28, 33, 45, 54

b) 54, 45, 33, 28

Bài 5. Viết các số thích hợp vào ô trống, biết các số đó là: 98, 76, 67, 93, 84.

Lời giải chỉ tiết: