Tìm kiếm tài liệu

Giải bài tập sgk toán lớp 2 trang 5: Số hạng – Tổng

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Lời giải:

Bài 2. Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu), biết:

a) Các số hạng là 42 và 36

b) Các số hạng là 53 và 22

c) Các số hạng là 30 và 28
d) Các số hạng là 9 và 20

Lời giải:

Bài 3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 12 xe đạp, buổi chiều bán được 20 xe đạp. Hỏi hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu xe đạp?

Tóm tắt:

Buổi sáng bán: 12 xe đạp

Buổi chiều bán: 20 xe đạp

Cả ngày bán: …. xe đạp

Lời giải:

Số xe đạp cửa hàng bán được tất cả là:

12 + 20 = 32 (xe đạp)

Đáp số: 32 xe đạp.