Giải bài tập sgk toán lớp 2 trang 6: Luyện tập trang 6 Toán 2

Giải bài tập sgk toán lớp 2 trang 6: Luyện tập trang 6 Toán 2

Bài 1. Tính:

Lời giải:

Bài 2. Tính nhẩm:

50 + 10 + 20 =

60 + 20 + 10 =

40 + 10 + 10 =

50 + 30 =

60 + 30 =

40 + 20 =

Lời giải:

50 + 10 + 20 = 80

60 + 20 + 10 = 90

40 + 10 + 10 = 60

50 + 30 = 80

60 + 30 = 90

40 + 20 = 60

Bài 3. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 43 và 25; b) 20 và 68; c) 5 và 21

Lời giải:

Bài 4. Trong thư viện có 25 học sinh trai và 32 học sinh gái. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ở trong thư viện?

Số học sinh đang ở trong thư viện là:

25 + 32 = 57 (học sinh)

Đáp số : 57 học sinh.

Bài 5. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Lời giải: