Giải bài tập sgk toán lớp 2 trang 7: Đề-xi-mét

Giải bài tập sgk toán lớp 2 trang 7: Đề-xi-mét

Bài 1. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi:

a) Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

– Độ dài đoạn thẳng AB ……….. 1dm.

– Độ dài đoạn thẳng CD ………… 1dm.

b) Điền ngắn hon hoặc dài hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

– Đoạn thẳng AB …………. đoạn thẳng CD.

– Đoạn thẳng CD ………… đoạn thẳng AB.

Lời giải:

– Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn 1dm.

– Độ dài đoạn thẳng CD bé hơn 1dm.

– Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD.

– Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

Bài 2. Tính :

a) 8dm + 2dm =

10dm – 9dm =

b) 3dm + 2dm =

9dm + 10dm =

16dm – 2dm =

35dm – 3dm =

Lời giải:

a) 8dm + 2dm = 10dm

10dm – 9dm = 1dm

b) 3dm + 2dm = 5dm

9dm + 10dm = 19dm

16dm – 2dm = 14dm

35dm – 3dm = 32dm

Bài 3. Không dùng thuớc đo, hãy ước lượng độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm:

Lời giải: