Tìm kiếm tài liệu

Giải bài tập sgk toán lớp 2 trang 8: Luyện tập

Bài 1.

a) 10cm = … dm; 1dm = … cm

b) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 1dm

c) Vẽ đoạn thẳng AB dài 1dm.

Lời giải:

a) 10cm = 1dm; 1dm = 10cm

b) Vạch 10 chỉ 10cm hay 1dm

c) Học sinh tự vẽ đoạn thẳng 1dm (vẽ từ vạch 0 đến vạch 10)

Bài 2.

a) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 2dm.

b) 2dm = … cm

Lời giải:

a) Vạch 20 trên thước chỉ 2dm

b) 2dm = 20cm

Bài 3.

a) 1dm = … cm

3dm = … cm

8dm = … cm

2dm = … cm

5dm = … cm

9dm = … cm

b) 30cm = … dm

60cm = … dm

70cm = … dm

Lời giải:

a) 1dm = 10cm

3dm = 30cm

8dm = 80cm

2dm = 20cm

5dm = 50cm

9dm = 90cm

b) 30cm = 3dm

60cm = 6dm

70cm = 7dm

Bài 4. Diền cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp:

Lời giải:

– Độ dài các bút chì là 16cm

– Độ dài gang tay của mẹ là 2dm

– Độ dài bước chân của Khoa là 30cm

– Bé Phương cao 12dm