Tải Báo cáo Giao tiếp máy tính – VĐK sử dụng C và VB

Giao tiếp máy tính – VĐK sử dụng C và VB

Virtual Serial Port Driver là chương trình giúp bạn tạo ra những cặp cổng com ảo, vào nối chúng với nhau tạo một kết nối ảo để thực hiện truyền dữ liệu. Sau khi cài đặt chương trình, bạn khởi động chương trình vào tạo một hoặc nhiều cổng com ảo cho việc mô phỏng giao tiếp máy tính và vi điều khiển

Danh sách chương:
Chương 1: Mô phỏng Giao tiếp máy tính sử dụng Proteus và Keil C
1.1 Chương trình hỗ trợ tạo cổng Com ảo
1.2 Mạch mô phỏng vi điều khiển giao tiếp máy tính
1.3 Lập trình cho VĐK sử dụng Keil C
1.3.1 Các bước xây dựng dự án Keil C
1.3.2 Cấu trúc cơ bản một chương trình C cho VĐK trong Keil C
Chương 2: Sử dụng Visual Basic 6.0 Giao tiếp vi điều khiển
2.1 Thiết kế giao diện
2.2 Viết chương trình thực thi
Chương 3: Sử dụng Visual C# Giao tiếp vi điều khiển
Chương 4: Các ví dụ giao tiếp máy tính Giao tiếp và vi điều khiển
4.1 Giao tiếp máy tính điều khiển động cơ bước bằng C#
4.1.1 Mô phỏng Proteus
4.1.2 Viết chương trình Keil C cho VĐK
4.1.3 Giao diện điều khiển từ máy tính
4.2 Giao tiếp máy tính điều khiển động cơ DC bằng C#
4.2.1 Mô phỏng Proteus
4.2.2 Viết chương trình Keil C cho VĐK
4.2.3 Giao diện C# điều khiển trên máy tính
4.3 Giao tiếp máy tính điều khiển LCD 4 dòng bằng VB
4.3.1 Mô phỏng Proteus
4.3.2 Chương trình Keil C cho VĐK
4.3.3 Giao diện VB điều khiển trên máy tính
4.4 Giao tiếp máy tính điều khiển 8 LED đơn bằng VB.
4.4.1 Mô phỏng Proteus
4.4.2 Viết chương trình Keil C cho VĐK
4.4.3 Giao diện VB điều khiển trên máy tính
4.5 Giao tiếp máy tính điều khiển LED ma trận DC bằng C#
4.5.1 Mô phỏng Proteus
4.5.2 Viết chương trình Keil C cho VĐK
4.5.3 Giao diện C# điều khiển trên máy tính

Download tài liệu:PDF